hr award color

logo uswps nazwa 3
Nauka i badania

Uniwersytet SWPS znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z wyróżnienia HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

 Uczelnia z wyróżnieniem HR Excellence in Research

Certyfikat ten potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej.

Instytucje posiadające wyróżnienie HR Excellence są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

pdf icon Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
pdf icon Declaration of Support
pdf icon Raport i plan działania na lata 2015-2017
pdf icon Report and action plan for 2015-2017
pdf icon Ocena wewnętrzna na 2018 rok
pdf icon
 Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R)

Nauka na pierwszym miejscu

Uniwersytet SWPS ceni przede wszystkim rozwój nauki i upowszechnianie wiedzy zgodnie z przyjętymi praktykami etycznymi. Uczelnia pragnie stworzyć stymulujące środowisko do prowadzenia badań – wspiera inicjatywy naukowców, prowadzi politykę równych szans, sprzyja mobilności, dofinansowuje zakup sprzętu i oprogramowania, zapewnia szkolenia sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji.

Powyższe założenia przekładają się na konkretne wyniki, czego potwierdzeniem są czołowe miejsca w rankingach pozyskiwania grantów oraz wysokie oceny ministerialne za działalność naukowo-badawczą.

HR 01