logo uswps nazwa 3
Studia

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Program Aktywny Samorząd

Program Aktywny Samorząd (Moduł II)

W ramach Programu pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym może uzyskać osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub która ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Cel programu

Głównym celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to m.in.:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji
Kwoty dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego - dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (do 1.000 zł), może być zwiększony maksymalnie o 2.600 zł:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł – w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego


Udział własny w kosztach czesnego (15%) jest przewidziany tylko dla osób zatrudnionych.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie »

Wsparcie

Formy wsparcia dla studentów i doktorantów 

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Głównym celem przyznania usługi asystenta jest ułatwienie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim Uniwersytetu SWPS. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy w wykonywaniu czynności, których wnioskodawca nie jest w stanie wykonać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału w procesie kształcenia. Usługi asystenta świadczone są wyłącznie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością na zajęciach dydaktycznych.

Zakres usług asystenta obejmuje:

 • wykonywanie notatek podczas zajęć dydaktycznych
 • pomoc w poruszaniu się po Uniwersytecie SWPS
 • pomoc w bibliotece, kserowaniu lub digitalizacji materiałów dydaktycznych
 • pomoc podczas wizyt w innych biurach Uczelni, tj. Centrum Spraw Studenckich czy Rekrutacja
 • wsparcie podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez Uniwersytet SWPS
Tłumacz języka migowego

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą możesz ubiegać się o przyznanie Ci tłumacza języka migowego lub stenotypisty, który będzie tłumaczył dla Ciebie treści przekazywane podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów lub sporządzał na bieżąco notatki dla Ciebie. Możesz zaproponować konkretną osobę, która miałaby być Twoim tłumaczem lub stenotypistą. Jeśli w Twoim otoczeniu nie znajduje się taka osoba, uczelnia postara się wesprzeć Cię swoimi działaniami w tym zakresie i znajdzie dla Ciebie tłumacza.

Zakres usług tłumacza obejmuje:

 • tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć przewidzianych programem studiów
 • tłumaczenie treści przekazywanych podczas konsultacji osoby z niepełnosprawnością z pracownikami dydaktycznymi, w szczególności podczas egzaminów i zaliczeń
 • pracę indywidualną z osobą z niepełnosprawnością, która polega na wykonywaniu tłumaczeń w innych sytuacjach związanych z pełnym udziałem w procesie kształcenia na Uniwersytecie SWPS
Stenotypista

Podstawowym celem pracy stenotypisty jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych odbywających się na Uniwersytecie SWPS. Przez usługi stenotypisty rozumie się wykonywanie transkrypcji tekstu na komputerze w czasie rzeczywistym podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów czy seminariów, wynikających z programu studiów w trakcie danego roku akademickiego.

Zakres usług stenotypisty obejmuje:

 • wierne odtwarzanie tego, co mówi prowadzący lub inni uczestnicy zajęć (w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu)
 • wykonywanie notatek z zajęć (dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, nie mogą samodzielnie pisać
Instruktor orientacji przestrzennej

Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą i potrzebujesz pomocy w zapoznaniu się z terenem uczelni lub trasą pomiędzy miejscem zamieszkania a uczelnią, Uniwersytet SWPS może zorganizować dla Ciebie zajęcia z instruktorem. Zajęcia są indywidualne i mają charakter pomocy doraźnej.

Biblioteka - digitalizacja materiałów

Osoby niewidome lub z poważną wadą wzroku, która uniemożliwia czytanie w powiększeniu mają prawo ubiegać się o przetworzenie wybranych materiałów dydaktycznych dostępnych w formie papierowej lub w formie plików obrazkowych do formy elektronicznej. Aby uzyskać prawo do digitalizacji na zamówienie, należy złożyć w Centrum Pomocy i Aktywności  lub u Koordynatora Wydziałowego odpowiedni wniosek.

Wniosek o przyznanie prawa do digitalizacji na zamówienie należy składać w formie pisemnej(ewentualnie skan) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności/zaświadczeniem od lekarza okulisty, stwierdzającym całkowitą utratę wzroku lub brak możliwości czytania tradycyjnych materiałów dydaktycznych

Biblioteka - wypożyczanie książek

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (10 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 42 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają pracownicy biblioteki.

Biblioteka - urządzenia specjalistyczne

Biblioteki naszej uczelni dysponują także urządzeniami specjalistycznymi, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z ich zasobów lub materiałów własnych. Informacje o dostępnych w danym wydziale sprzętach znajdziesz w zakładce: Infrastruktura i urządzenia specjalistyczne. Chęć skorzystania z urządzeń specjalistycznych należy zgłosić pracownikom biblioteki, którzy w razie potrzeby pomogą Ci w ich obsłudze.

Biblioteka - Warszawa
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • mini skaner, sczytuje treści
 • powiększalnik stacjonarny VISIO+
 • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk
Biblioteka - Wrocław

W bibliotece we Wrocławiu znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Biblioteka - Poznań

W poznańskiej bibliotece znajdują się:

 • powiększalnik stacjonarny
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów
 • drukowanych do postaci elektronicznej
 • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
 • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Dla studentów na kierunku wzornictwo w siedzibie School of Form znajdują się powiększalnik stacjonarny Eclipse oraz stanowisko komputerowe wyposażone w program udźwiękowiający SuperNova Access Suite, polskojęzyczny programowy syntezator mowy Ivona Reader oraz program OCR Fine Reader. Studenci mogą również wypożyczyć klawiaturę powiększoną VisiKeys oraz przenośny odtwarzacz odczytujący tekst: BookSense XT.

Biblioteka - Sopot

W bibliotece w Sopocie znajdują się:

 • multilektor – korzystając z tego urządzenia lektorskiego, można przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. Wczytuje ono dokumenty, wykorzystując najnowsze technologie rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu
Biblioteka - Katowice

W bibliotece w Katowicach znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną.

Biblioteka - dostęp do bazy ABC

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) - to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niewidomych książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, których treść - dzięki procesowi adaptacji - staje się w pełni czytelna.

ABC pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych zbiorów. Czytelnik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone, a katalog może być przeszukiwany według kryteriów: "autor", "tytuł" i "hasła przedmiotowe". Przeglądanie można realizować według tytułów i autorów. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po systemie osobom niewidomym i słabowidzącym. Dodatkowo, osoby słabowidzące mają do wyboru kilka schematów graficznych, co pozwala im dostosować wygląd serwisu do posiadanych przez nich wad wzroku.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. laptop, dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do Centrum Pomocy i Aktywności- sekcji ds. zdrowia i os. Z niepełnosprawnościami( pok. 004 )  swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

Obecnie posiadamy profesjonalne dyktafony, laptopy, programy udźwiękawiające, lekkie notebooki, a także lupy powiększające.

Bezpłatne karty parkingowe

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mogą starać się o kartę parkingową uprawniającą do bezpłatnego postoju na parkingu przy głównym budynku Uniwersytetu SWPS.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność masz trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, możesz wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią Ci własne materiały.

Osoby z dysfunkcjami narządu słuchu lub narządu ruchu (kiedy niesprawność rąk uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielne robienie notatek) mogą wnioskować o bezpłatne kserowanie notatek.

Konsultacje psychologiczne

Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają w Tobie silny niepokój, chciałbyś zwiększyć efektywność studiowania, masz trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku, lub nagle znalazłeś się w trudnej sytuacji i nie masz z kim podzielić się swoimi problemami, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego.

Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje do 12 bezpłatnych konsultacji, zaś pozostałym studentom przysługuje jednorazowa konsultacja.

Lektorat z języka polskiego zamiast z języka obcego dla osób głuchych

Język polski dla osób niesłyszących często jest językiem obcym. Studenci niesłyszący mogą ubiegać się o zamianę lektoratu języka obcego na lektorat z języka polskiego, który przyznawany jest na podstawie indywidualnej decyzji. Lektorat języka polskiego prowadzony jest przez doświadczonych dydaktyków znających polski język migowy. Zajęcia odbywają się w niewielkiej grupie przy użyciu najnowszych urządzeń multimedialnych oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W-F w formie e-learningu

Ważnym ułatwieniem dla wszystkich studentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, jest możliwość zaliczania zajęć wychowania fizycznego poprzez zajęcia e-learningowe. Dzięki temu wszyscy studenci mogą podnosić swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu i pozytywnym nastawieniu do życia, nawet jeśli nie mają możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach WF. Studenci mogą również wybrać realizację W-F poprzez uczestnictwo w zajęciach z koszykówki, siatkówki, judo, samoobrony, czy tańca towarzyskiego lub uczestniczyć w innych formach aktywności fizycznej - później wystarczy przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. Pamiętaj, to od Ciebie zależy, w jakich zajęciach będziesz uczestniczyć!

Indywidualny tryb zdawania egzaminów

W uzasadnionych przypadkach student z niepełnosprawnościami może wystąpić z podaniem o zmianę sposobu zaliczeń pisemnych. Zaliczenie przeprowadzane w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu. Zaliczenia w trybie  indywidualnym przeprowadzane są w osobnej sali, o tej samej godzinie, co dla pozostałych studentów.

Urlop zdrowotny z możliwością zaliczania wybranych przedmiotów

Urlop zdrowotny jest przyznawany zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych i umożliwia realizowanie części programu danego roku lub semestru, nawet podczas intensywnego leczenia lub rehabilitacji.

 Wydłużenie seminarium licencjackiego lub magisterskiego

Z uwagi na swoją niepełnosprawność możesz przedłużyć seminarium licencjackie/seminarium magisterskie.

Finansowanie

Programy stypendialne dla studentów

Programy dla kandydatów

Inne stypendia

Programy stypendialne dla studentów
Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom i doktorantom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i doktorantom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje Ci stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, wystarczy złożyć wniosek i orzeczenie.
Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymywać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem w dziekanacie wydziału.

Programy dla kandydatów
Mistrzowski Start

Mistrzowski Start to program dla najlepszych maturzystów zdających polską maturę. Zwycięzcy otrzymują nagrodę pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na jednym z kierunków objętych programem. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na pozostały okres nauki.
Więcej informacji »

Zmieniam Świat

Zmieniam Świat to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Nasza uczelnia przygotowała 3 nagrody na wybrane kierunki w Katowicach, Poznaniu i Sopocie.
Więcej informacji »

Głowa się rusza (Wrocław)

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika. Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.
Więcej informacji »

Inne stypendia
Socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. W zależności od dochodu na członka rodziny wyróżniamy 3 kategorie stypendiów I,II oraz III.

Jeśli chcesz otrzymywać stypendium przez cały rok akademicki, złóż wniosek nie później niż do 5 listopada.

Jeżeli sytuacja materialna w Twojej rodzinie ulegnie pogorszeniu w czasie roku akademickiego, możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium w późniejszym terminie. Jeśli uczelnia będzie dysponowała środkami na fundusz pomocy materialnej, stypendium może zostać przyznane.

Rektora

Student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wyróżniająco wysoką średnią ocen otrzyma wiadomość e-mail z informacją, iż kwalifikuje się do stypendium, a po złożeniu wniosku otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. Student, który składa wniosek tylko ze względu na wysoką średnią powinien złożyć go dopiero po ogłoszeniu progów oraz otrzymaniu maila z zaproszeniem. Student, który uzyskał średnią ocen niższą niż wyróżniająco wysoka średnia ocen, może przedstawić we wniosku osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Student, który uzyskał wyróżniająco wysoką średnią ocen i oprócz tego posiada osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego, może na podstawie tych osiągnięć ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z wyróżnieniem, w zwiększonej wysokości. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 10% studentów z każdego kierunku na uczelni.

Osoby, które poprzedni rok studiów realizowały na innej uczelni, aby otrzymać stypendium muszą złożyć wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów i skali ocen w poprzedniej uczelni. Każdy, kto ubiega się o to stypendium na podstawie osiągnięć, musi wskazać osiągnięcia we wniosku oraz dołączyć dokumentację, która je potwierdzi. Punktowane będą tylko osiągnięcia z poprzedniego roku studiów (od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.).

Budynki

Warszawa

Wrocław

Sopot

Poznań

Katowice

Warszawa
 • Budynek

Budynek warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest dobrze dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami) oraz są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • powiększalnik stacjonarny VISIO+
 • brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni
 • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk
Wrocław
 • Budynek

Budynek wrocławskiej siedziby Uniwersytetu SWPS dostosowany jest do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się winda, podjazdy, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz podnośnik na schody. Drzwi budynku (z numerami sal wykładowych, pokoi katedralnych, dziekanatów i innych ważnych dla studentów pomieszczeń) mają oznakowania brajlowskie (nad klamkami).

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Sopot
 • Budynek

Staramy się, aby nasz wydział w Sopocie stał się jak najlepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a od grudnia 2015 r. zainstalowaliśmy dwie platformy schodowe. Wszystkie drzwi w budynku posiadają oznakowania braille'owskie, a biura są wyposażone w system call-hear, ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się. Dodatkowo jest kącik dla dzieci i przewijak w jednej z toalet.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny dla studentów, doktorantów i słuchaczy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Poznań
 • Budynek

Budynek Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS jest bardzo nowoczesny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności. W budynku znajdują się windy, podjazdy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.. Przy szatni i bibliotece znajduje się platforma na schody umożliwiająca dotarcie do tych miejsc osobom mającym problemy w poruszaniu się.

Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się:

 • powiększalnik stacjonarny
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
 • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
 • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Katowice
 • Budynek

Budynek katowickiej siedziby Uniwersytetu SWPS jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Plan zajęć osób, które mają problemy w poruszaniu się jest specjalnie dostosowywany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 •  Parking

Parking znajduje się przed budynkiem Uczelni i jest bezpłatny. Na wewnętrznym parkingu wydzielono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 • Biblioteka

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną.

 

Opinie o uczelni

Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować psychologię i w końcu moje marzenie mogło się spełnić dzięki Uniwersytetowi SWPS w Warszawie. Pierwszy zjazd i ogromny szok, że aż tylu ludzi podziela moją pasję i chce się uczyć. Miłym zaskoczeniem była niezwykła życzliwość i chęć niesienia pomocy pań z Biura ds. ZiON, wykładowców, pań z dziekanatu, bibliotekarzy, pracowników punktu ksero, którzy z niezwykłą cierpliwością pomagali w najmniejszych problemach. Z całego serducha polecam studiowanie na Uniwersytecie SWPS. Takiej atmosfery i poszanowania studenta nie ma nigdzie indziej.

renata rolowskaRenata Orłowska
studiowała na kierunku psychologia w Warszawie

Uczelnia jest otwarta dla wszystkich studentów z niepełnosprawnością. Na tej uczelni nie ma czegoś takiego jak „bariera”, my te bariery przełamujemy. Mam przyjemność pracować na tej uczelni jako stenotypista dla osób niesłyszących, tym samym przyczyniając się do likwidacji tych barier. Przychodząc tutaj na studia otrzymasz nie tylko pomoc, ale też uśmiech, otwartość i wsparcie od innych osób.

piotr baltynPiotr Baltyn
student na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia w Warszawie

Serdecznie polecam studiowanie na Uniwersytecie SWPS na tej uczelni naprawdę rozumie się potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby prowadzące zajęcia są otwarte na studenta niepełnosprawnego. Wykładowcy starają się wyjść naprzeciw potrzebom osoby niepełnosprawnej. Są przygotowani do prowadzenia zajęć, w których uczestniczy osoba niepełnosprawna. Wszyscy tu dbają o komfort studiowania osoby, która w pewnych sferach potrzebuje pomocy, lecz czynią to z wyczuciem, zrozumieniem traktując jednocześnie tak jak osoby pełnosprawne. Tutaj naprawdę masz prawo mieć poważne problemy ze wzrokiem, a mimo to czuć się tak, jakby ich nie było :).

magdalena kokotMagdalena Kokot
studiuje na kierunku psychologia w indywidualnej organizacji studiów w Sopocie

Przez wiele lat marzyłam, by studiować psychologię. Dzięki zapewnionemu przez uczelnię tłumaczowi Polskiego Języka Migowego miałam dostęp do wiedzy. Teraz, mając zdobyty upragniony tytuł psychologa, mogę rozszerzyć obszar zainteresowań o dalszą tematykę z zakresu psychologii, wprowadzić siebie jako psychologa w rynek pracy wśród Głuchych.

joanna olejnikJoanna Olejnik
abolwentka kierunku psychologia dla magistrów, Sopot

Studia podyplomowe z Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS były dla mnie szczególnym przeżyciem ze względu na niezwykłą otwartość pracowników uczelni na osoby z niepełnosprawnością. Wrażliwość, organizacja i bezpieczeństwo to atuty najwyższej wagi. Mam nadzieję, że jeszcze raz tu wrócę i z prawdziwą przyjemnością podejmę się kolejnych wyzwań.

beata stasiakBeata Stasiak
psycholog transportu, absolwentka studiów podyplomowych

Studia na Uniwersytecie SWPS były moim marzeniem i każdy kolejny dzień przekonuje mnie, że warto było marzyć. Wykłady i ćwiczenia dają wiedzę, fantastyczni ludzie na roku dają MOC, a Biuro pomaga rozwiązać każdy problem i odpowiada na każde pytanie. Ale najważniejsze jest to, że jestem tu po prostu studentką. Osobą, która chce się uczyć, a nie niepełnosprawną wymagającą specjalnej troski. Ułatwienia po prostu są, a na korytarzach uśmiechamy się do siebie bez sprawdzania stanu zdrowia. I to daje siłę, którą zamierzam zabrać ze sobą na przyszłość.

monika fijalkowskaMonika Fijałkowska
studentka psychologii w Warszawie

Uniwersytet SWPS to uczelnia nastawiona na studenta, a ponadto o bardzo wysokich standardach kształcenia. Gdzie, oprócz zwyczajowych zajęć, co chwilę masz możliwość wzięcia udziału w ciekawych sympozjach czy warsztatach. Myślę, że głównym atutem Uniwersytetu SWPS są ludzie. Przyjazna i otwarta atmosfera wśród studentów, wykładowcy którzy cię rozumieją (ale też wymagają!), głównie praktycy – więc uczysz się wiedzy którą faktycznie możesz wykorzystać. Nie sposób pominąć też pozostałych pracowników – panowie i panie z ochrony witają cię uśmiechem, odwieszają twoją kurtkę kiedy z wózka nie dosięgasz do wieszaka. A kiedy pójdziesz załatwić jakąś sprawę w dziekanacie, to masz poczucie że obsługa jest tam dla ciebie. No i kochane panie z Biura Zdrowia – w oka mgnieniu zorganizują dla ciebie asystenta, a kiedy pogoda nie rozpieszcza przyniosą ci zaświadczenie do auta na parkingu, bo wiedzą jak ciężko jest składać wózek w takich warunkach. Zawsze można liczyć na ich wsparcie i pomoc. Na koniec wspomnę o klimatycznych kawiarniach i słonecznym dziedzińcu, gdzie można spędzać okienka między zajęciami. Bo Uniwersytet SWPS to nie jest zwykła uczelnia – to styl życia :)

Julia KuczkowskaJulia Kuczkowska
studentka psychologii w Warszawie

Uniwersytet SWPS jest miejscem przyjaznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, i z perspektywy czasu patrzę na to, że jest to najlepsza uczelnia. Biuro ZON jest naprawdę świetnym miejscem, miło tam spędzić czas. Realizują potrzeby studentów z niepełnosprawnością. Mają wszystkie udogodnienia w postaci asystenta, tłumacza, stenotypistki, itd. Na tej uczelni "dyskryminacja" jest praktycznie niewidoczna. Dość dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne umożliwiają niepełnosprawnym studentom takim jak ja (osoba głucha) uzyskanie rzetelnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie psychologii. Poziom nauczania jest jeden z wyższych moim zdaniem, nikt studenta nie ignoruje, wykładowcy i prowadzący są dla Ciebie w każdej chwili i każdy problem pomagają rozwiązać.

258 tomasz zukowskiTomasz Żuk-Chrzanowski
student psychologii w Warszawie

Kontakt

Centrum Pomocy i Aktywności