logo uswps nazwa 3
Usługi

 

Centrum Certyfikacji

Uniwersytetu SWPS

 

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie; aby uniknąć stagnacji zawodowej, musimy nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Kluczem do sukcesu jest gotowość do podejmowania wyzwań, elastyczność w działaniu i umiejętność dostosowywania się do oczekiwań pracodawców. Wraz z doświadczeniem zdobywamy wiedzę i kompetencje. Teraz, dzięki powstaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), możemy potwierdzić nasze umiejętności odpowiednim certyfikatem, rozpoznawanym w kraju i za granicą. Tego rodzaju dokument pomaga zarówno osobom poszukującym zatrudnienia, pracownikom starającym się o awans zawodowy, jak i specjalistom, którzy przeprowadzają rekrutacje w firmach i korporacjach.

Nasze Centrum Certyfikacji ma uprawnienia nadane przez ministerstwa do przeprowadzania procesów walidacyjnych (egzaminów) kwalifikacji rynkowych i wydawania certyfikatów (dyplomów) poświadczających zdobycie wybranych kwalifikacji zarejestrowanych w ZSK.

Czym się zajmujemy

ico

Walidacja (egzaminowanie) i certyfikacja

Przeprowadzamy proces walidacji, czyli sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego obszaru, zakończony wydaniem certyfikatu dla odpowiedniej kwalifikacji rynkowej. Jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje zawodowe, to najlepszy sposób na uzyskanie wiarygodnego i powszechnie uznawanego dokumentu.

Zobacz, jakie kwalifikacje możesz u nas potwierdzić »

Wsparcie klientów indywidualnych

Wspomagamy osoby, które chcą uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikacje rynkowe do wykonywania danej pracy. Nasi doradcy walidacyjni odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci w uzyskaniu dyplomu. Wyjaśnią, jak przebiega proces walidacji i jakie dokumenty należy skompletować. Sprawdzą, czy spełniasz wymagania i doradzą, jak przygotować się do egzaminu.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami »

Usługi doradcze dla firm i instytucji

Jako instytucja certyfikująca pomagamy w tworzeniu i włączaniu nowych kwalifikacji rynkowych do państwowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), także kwalifikacji wysokospecjalistycznych, dostosowanych do potrzeb pracodawcy, danej branży czy lokalnego rynku pracy. Świadczymy usługi doradcze dla podmiotów zewnętrznych w zakresie metodologii Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowywania opisów kwalifikacji rynkowych, przygotowania procesów i narzędzi walidacji.

Zobacz, dlaczego warto tworzyć własne kwalifikacje »

Pomoc w przeprowadzeniu walidacji

Przeprowadzamy walidacje na zlecenie firm, które zgłosiły kwalifikacje rynkowe do ZSK, ale nie dysponują zasobami lokalowymi i kadrowymi niezbędnymi do organizacji całego procesu certyfikacji. Współpracujemy także z instytucjami, które nie mają specjalistów do przeprowadzenia sprawdzianów z wybranej dziedziny i korzystają z naszych ekspertów-egzaminatorów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji walidacji / Twoja firma nie ma odpowiedniego zaplecza, skontaktuj się z nami »

 

Nasz zespół

 

krzysztof rzenca

 

Krzysztof Rzeńca

broker innowacji

Piotr Ciszek

 

Piotr Ciszek

broker innowacji

Radosław Kaczan

dr

Radosław Kaczan

metodyk

Katarzyna Pasiak

 

Katarzyna Pasiak

koordynatorka

Kwalifikacje rynkowe

Zintegrowany System Kwalifikacji zbiera i porządkuje różnego rodzaju kwalifikacje w jednej, powszechnie dostępnej bazie danych – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Zanim jednak dana kwalifikacja zostanie oficjalnie włączona do tego rejestru musi zostać szczegółowo opisana, a następnie uzyskać akceptację ministra właściwego dla danego obszaru gospodarki. Minister wydaje decyzję o włączeniu kwalifikacji rynkowych na podstawie konsultacji środowiskowych oraz opinii specjalistów z danej dziedziny. Wyróżniamy kwalifikacje nadawane w oświacie i szkolnictwie wyższym, kwalifikacje uregulowane (takie jak prawo jazdy) oraz kwalifikacje rynkowe – zestawy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do realizacji konkretnych zadań zawodowych, opracowane przez instytucje, organizacje branżowe, firmy specjalistyczne czy korporacje.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji System daje możliwość formalnego poświadczenia kompetencji zdobytych poza edukacją formalną, w trakcie samodzielnego uczenia się i rozwoju zawodowego. Określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji rynkowych znajdujących się w rejestrze, co gwarantuje wysoką jakość wydawanych certyfikatów.

ZSK wspiera politykę uczenia się przez całe życie, realizowaną zgodnie ze strategią polskiego rządu i unii Europejskiej. To narzędzie, dzięki któremu:

 • sposób nadawania kwalifikacji jest skrupulatnie monitorowany przez ministrów,
 • każdy może starać się o potwierdzenie posiadanych kompetencji, bez względu na to, jak je zdobył,
 • pracodawcy wiedzą, czego mogą oczekiwać od kandydata na określone stanowisko,
 • pracodawcy mogą łatwiej rozpoznać wartość potencjalnego pracownika,
 • pracownicy zaprezentować swoje kompetencje w wiarygodny sposób.

Certyfikaty

Kwalifikacje, które certyfikujemy

Poniżej znajduje się lista kwalifikacji rynkowych wraz z opisem wymagań, jakie należy spełnić, aby otrzymać certyfikat. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i sprawdzenia, czy wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które posiadasz, są wystarczające do przystąpienia do egzaminu z danego zakresu.

mediacje_cywilne

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Certyfikat pomoże znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.: ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, bankach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób. Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe.

Najważniejsze informacje
Zapoznaj się z wymaganiami
Zobacz pełny opis z ZRK

Uczniowie_Centrum Certyfikacji_Uniwersytet SWPS

Rozpoznawanie potencjału rozwojowego uczniów i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych

Kwalifikacja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych i wychowawczych, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą. Osoby posiadające tę kwalifikację mogą wykorzystywać ją w swojej dotychczasowej pracy, w celu podniesienia efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji wspiera profesjonalizm i buduje efektywność zawodową na następujących stanowiskach: nauczyciel, wychowawca w szkole, wychowawca w ośrodkach wychowawczych, opiekun w świetlicach środowiskowych, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

Najważniejsze informacje
Zapoznaj się z wymaganiami
Zobacz pełny opis z ZRK

Pracownicy przy biurku_Centrum Certyfikacji_Uniwersytet SWPS

Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji

Osoby posiadające ten certyfikat będą mogły aplikować na stanowiska pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, head-hunterów, pracowników agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia, doradców personalnych i doradców zawodowych. Certyfikat przyda się także osobom zainteresowanym pracą w obszarze związanym z coachingiem i mentoringiem oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy zarządzaniem szkoleniami.

Najważniejsze informacje
Zapoznaj się z wymaganiami
Zobacz pełny opis z ZRK

Uznawalność za granicą

Polskie Ramy kwalifikacji

Do każdej kwalifikacji zarejestrowanej w ZSK przyporządkowany jest jeden z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). To pozwala na odniesienie danej kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), a także do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Aby certyfikat był rozpoznawany za granicą, musi mieć symbol PRK. Tylko wtedy stanowi użyteczne narzędzie sprzyjające mobilności zawodowej, które ułatwi Ci przedstawienie zagranicznemu zleceniodawcy poziomu swoich umiejętności, a firmom współpracującym z europejskimi kontrahentami – zakresu kompetencji swoich pracowników.

Instytucje certyfikujące

Wiele instytucji w Polsce oferuje certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe bez wskazania poziomu PRK. Dokumenty zawierające to oznaczenie mogą być wydawane wyłącznie przez jednostki, które uzyskały uprawnienia od właściwego ministra do certyfikowania kwalifikacji rynkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Centrum Certyfikacji Uniwersytetu SWPS jest jedną z nich.

PRK

Oferta dla klienta indywidualnego

Certyfikat to sposób na formalne potwierdzenie swoich kompetencji z danego obszaru. Nie ma znaczenia, gdzie i jak zdobyłeś/aś wiedzę i umiejętności, czy kończyłeś/aś studia, odbywałeś/aś praktyki, czy może uczyłeś/aś się w domu. Liczy się tylko to, co faktycznie wiesz i potrafisz. Aby zdobyć powszechnie uznawany dokument, nie musisz kończyć żadnych szkoleń – wystarczy, że zapoznasz się ze szczegółowymi wymaganiami dla danej kwalifikacji rynkowej i podejdziesz do egzaminu.

Wymierne korzyści dla pracowników

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji rynkowej zarejestrowanej w ZSK daje Ci przewagę na rynku pracy. To konkretna informacja dla potencjalnego pracodawcy, pochodząca z wiarygodnego źródła, która daje obraz Twoich umiejętności i pomaga w podjęciu decyzji rekrutacyjnych. Certyfikat z symbolem Polskiej Ramy Kwalifikacji:

 • daje możliwość łatwego udowodnienia swoich umiejętności,
 • zwiększa wiarygodność posiadanych świadectw i certyfikatów, co uprości procedury rekrutacyjne u potencjalnych pracodawców i ułatwi znalezienie pracy,
 • ułatwia przedstawienia swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji również dla potencjalnych pracodawców z zagranicy,
 • stanowi wsparcie w zakresie planowania kariery i rozwoju zawodowego, a także ewentualnej zmiany zawodu lub przebranżowienia.

Jak zdobyć certyfikat - krok po kroku

Aby zdobyć certyfikat musisz przejść przez proces walidacji, który polega na sprawdzeniu, czy masz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla danej kwalifikacji rynkowej.

1. Sprawdź naszą ofertę, jakie kwalifikacje certyfikujemy.
2. Sprawdź zakres umiejętności weryfikowany podczas walidacji.
3. Dokonaj opłaty administracyjnej.
4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
5. Jeśli potrzebujesz, umów się na spotkanie z doradcą walidacyjnym.
6. Zapisz się na egzamin (opcjonalnie wybierz preferowany kampus oraz termin)
7. Zaczekaj na wyznaczenie terminu walidacji.
8. Dokonaj opłaty walidacyjnej.
9. Dostarcz wymagane dokumenty (jeśli są wykazane).
10. Przejdź pozytywnie proces walidacji.
11. Odbierz certyfikat.

Opisujemy nowe kwalifikacje, współpracujemy z firmami, fundacjami i stowarzyszeniami, pomagając im w ich procesach certyfikacji i stając się centrum walidacyjnym na ich potrzeby, nadzorujemy także pracę metodyków dla podmiotów zewnętrznych. Centrum to miejsce, gdzie spotykają się eksperci, metodycy, interesariusze systemu ZSK, biznesmeni, studenci, absolwenci i oczywiście klienci indywidualni, którzy chcą potwierdzić swoje kwalifikacje.

Krzysztof Rzeńca, koordynator Centrum Certyfikacji

 

Oferta dla firm

Opisy kwalifikacji

System Kwalifikacji Zawodowych daje możliwość tworzenia i włączania do rejestru nowych kwalifikacji rynkowych, również tych dostosowanych do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego branży. We współpracy z naszymi ekspertami z branży przygotowujemy opisy kwalifikacji rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy kwalifikacje te uzyskują status kwalifikacji funkcjonujących w ministerialnym rejestrze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kompleksowa obsługa walidacji

Jeżeli kwalifikacja, którą zgłosiła Twoja firma, uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej, możemy pomóc Ci w przeprowadzeniu walidacji. Dysponujemy rozbudowanym zapleczem lokalowym i kadrowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie zorganizować cały proces certyfikacji: od przygotowania dokumentacji i opracowania przebiegu sprawdzianu, przez wypromowanie danej kwalifikacji, pozyskanie i obsługę klientów, po kontakt z egzaminatorami i przeprowadzenie samej walidacji (organizacja logistyki i nadzór nad sprawnym przebiegiem całego procesu, w tym wynajem sal, dostarczenie materiałów, zapewnienie cateringu, rezerwacja noclegów).

Eksperci-egzaminatorzy

Jeśli brakuje Ci specjalistów do przeprowadzenia sprawdzianów dla wybranej kwalifikacji, zgłoś się do nas. Współpracujemy ze środowiskiem nauki, kultury, sztuki i biznesu. Nasi eksperci zajmują się takimi dyscyplinami, jak: psychologia, nauki socjologiczne, nauki prawne, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce.

Wymierne korzyści dla pracodawców

Dlaczego warto opracować kwalifikacje rynkowe dla swojej firmy:

 • Powstaje skuteczne narzędzie rekrutacyjne, które ułatwia ocenę kompetencji kandydatów do pracy i zmniejsza ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji.
 • Tworzymy czytelny planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w danym sektorze.
 • Zwiększamy konkurencyjność przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i zagranicą dzięki ujednoliceniu systemu z podobnymi systemami funkcjonującymi w innych krajach europejskich.
 • Możemy sprawniej planować długoterminowe inwestycje i drogi rozwoju organizacji, dzięki możliwości łatwego identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku.
 • Powstaje narzędzie, które wspomaga doskonalenie systemu awansowania, określania poziomu wynagrodzeń oraz trafnego doboru wartościowych szkoleń dla pracowników.

 

Opłaty

Opłata administracyjna

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 zł i załączenia potwierdzenia dokonania tej wpłaty w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku uiszczenia opłaty administracyjnej Centrum pozostawia formularz bez rozpatrzenia.
Opłata administracyjna ma charakret bezzwrotny.

Numer konta

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta. W opisie prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego oraz nazwę kwalifikacji.
PLN 78 1090 0004 7551 0000 0011 0981

opłata za nadawanie kwalifikacji

Wysokość opłaty za nadawanie kwalifikacji jest różna i określona w warunkach nadawania danej kwalifikacji. Opłaty tej należy dokonać najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą rozpoczęcia walidacji lub certyfikowania.

Zgłoszenia

Zapraszamy do kontaktu

Lokalizacja

Centrum Certyfikacji Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31, sala 207, piętro II
03-815 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 517 96 00
e-mail: centrum.certyfikacji@swps.edu.pl