logo uswps nazwa 3
Usługi

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

KONSULTACJE PRAWNE ON-LINE

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas! Wychodząc naprzeciw wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią, uruchomiliśmy poradnictwo prawne on-line. Porady prawne mogą zostać udzielane drogą mailową. W celu zgłoszenia sprawy należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA SPRAWY.

Kierownikiem Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna jest dr Katarzyna Antolak-Szymanski.

Sukces Studenckiej Poradni Prawnej

Uniwersyteckie poradnie zrzeszające młodych adeptów prawa podczas pandemii zostały dosłownie zalane prośbami o pomoc. W tym trudnym czasie Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS uruchomiła poradnictwo online i przyjęła aż 100 spraw. Nasze wysiłki zostały docenione. W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęliśmy pierwsze miejsce, ex aequo z poradniami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W związku z kalendarzem zajęć studentów, Studencka Poradnia Prawna zakończyła przyjmowanie nowych spraw w bieżącym roku akademickim. Zapraszamy do kontaktu po rozpoczęciu nowego roku akademickiego 2021/22. Dokładna data uruchomienia formularza zostanie umieszczona na stronie.

Nieodpłatne porady

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa w Warszawie udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają cztery sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej kodeks deonotologiczny SPP »

Sekcje

Sekcja Wsparcia Biznesu Start-up


Opiekun: dr Dariusz Kowalski

 • rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej – z uwzględnieniem formy wykonywania działalności
 • podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej – w tym: rejestracja przedsiębiorcy, wprowadzanie usług i towarów do obrotu, zawieszenie wykonywania działalności etc.
 • reglamentacja działalności gospodarczej – branże wymagające pozyskania dodatkowych koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów
 • zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców przez organy administracji publicznej
 • podstawowe zagadnienia zawiązane z ochroną konkurencji oraz przeciwdziałaniem nieuczciwym praktyką rynkowym
 • wsparcie przedsiębiorczości ze środków publicznych
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój działalności gospodarczej – dostępne instrumenty, zasady rozliczania – z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa
 • zasady otrzymywania pomocy publicznej

Sekcja Wsparcia Cudzoziemców


Opiekun: Jarosław Gwizdak

 • Wynajem mieszkania w Polsce, na co uważać zawierając umowę?
 • Chcę podjąć pracę w Polsce - jakich formalności muszę dopełnić?
 • Granice zachowań w Polsce w sferze publicznej i prywatnej?
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez cudzoziemców.
 • Przegląd i analiza aktualnej problematyki orzecznictwa TSUE i ETPCz.

Sekcja Prawa Cywilnego


Opiekunowie: dr Dominik Horodyski

 • sprawy dotyczące prawa umów (m. in. umowa o świadczenie usług, sprzedaż, pożyczka, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie)
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej (m. in. odszkodowania i zadośćuczynienia)
 • sprawy dotyczące nieruchomości (m. in. najem, zasiedzenie, zniesienie współwłasności)
 • pomoc prawna dla start-upów (m. in. założenie i prowadzenie działalności gospodarczej) we współpracy z sekcją dla Biznesu Start-UP

Sekcja Prawa Pracy


Opiekun: dr Katarzyna Antolak-Szymanski

 • sprawy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu i nierównym traktowaniem 
 • mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek, choroba zawodowa, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • sprawy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
 • sprawy dotyczące ustalenia stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy

Jak zostać klientem SPP?

Aby zostać klientem Studenckiej Poradni Prawnej, należy:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda »

Informacje dla studentów

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni, co do zasady, w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach.

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211
tel.: 22 517 98 73 (w czasie dyżuru)