logo uswps nazwa 3
Warszawa

Wydział Nauk Społecznych
w Warszawie

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie działalności: 1 września 2021 r.

 

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie to miejsce skupiające różnorodne środowisko wykładowców akademickich na różnych etapach kariery zawodowej. Kadra składa się z ekspertów i ekspertek w dziedzinie zarządzania i jakości, socjologii oraz polityki i administracji. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym przez pracowników i pracowniczki Wydziału oraz szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci i studentki mają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwijają praktyczne umiejętności i kompetencje na wybranych przez siebie kierunkach studiów.

Nasze wartości

Otwartość

Wyzwania, przed którymi stajemy w XXI wieku, są zbyt złożone, by mogły zostać rozwiązane przy uwzględnieniu tylko jednej perspektywy. Złożone problemy wymagają rozwiązań przekraczających granice dyscyplin, podejść czy doświadczeń. Prze otwartość rozumiemy interdyscyplinarność, współpracę międzynarodową oraz bliskie relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 • Interdyscyplinarność
  Reprezentujemy trzy dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji.
 • Współpraca międzynarodowa
  Oferujemy programy wymiany międzynarodowej Erasmus+ dla studentów i kadry akademickiej. Uniwersytet podpisał ponad 100 umów z uczelniami zagranicznymi. Mamy studentów z ponad 60 krajów.
 • Wspólnota
  Tworzymy wspólnotę pracowników, wykładowców, studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego opartą na długofalowych relacjach i współpracy.

Odwaga

Kształcimy, patrząc w przyszłość. Nie tylko przekazujemy wiedzę, lecz także rozwijamy kompetencje społeczne i osobiste, decydujące o przewadze konkurencyjnej naszych Absolwentów na współczesnym rynku pracy, tak by stawali się inicjatorami i liderami zmian w organizacjach.

 • Journey to Changemaker Certificate
  Rozwijamy w studentach poczucie spawstwa i wiarę we własne możliwości. Kierunek Zarządzanie i przywództwo / Management and Leadership posiada certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację Ashoka.
 • Metody active-learning
  Uczymy przez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Prowadzimy zajęcia w formie warsztatów, projektów zespołowych, dyskusji, debat i symulacji odnoszących się do wyzwań współczesnego świata.
 • Najwyższe standardy kształcenia
  Dbamy o zachowanie najwyższych standartów nauczania. Konsultujemy programy studiów z ekspertami z branży i dostosowujemy je do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku. Jednocześnie prowadzimy zaawansowane prace wdrożeniowe dotyczące podwójnego dyplomu zarządzania Uniwersytetu SWPS z prestiżową uczelnią Kedge Business School typu grande école, która posiada trzy najbardziej uznane akredytacje dla szkół biznesu na świecie (AACSB, AMBA oraz EQUIS, tzw. trzy korony) oraz z Goldsmiths, University of London.

Odpowiedzialność

Rozwijamy potencjał nowoczesnego Uniwersytetu poprzez osadzenie działań i aktywności akademickich w codziennym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Odpowiadając na współczesne wyzwania rynku pracy, zwracamy uwagę na systemowe konsekwencje działań, wykraczające poza krótkoterminowy interes jednostki i uwzględniające potrzeby całego ekosystemu.

 

Władze

258 katarzyna januszkiewicz

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Januszkiewicz

dziekan
biogram »

someone

dr

Justyna Sarnowska

prodziekan ds. dydaktycznych, koordynator studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
biogram »

someone

dr

Magdalena Łużniak-Piecha

prodziekan ds. studenckich
biogram »

Paulina Pustułka Uniwersytet SWPS

dr hab.

Paula Pustułka

koordynator studiów I stopnia na kierunku Życie Publiczne
biogram »

Wojciech Karczewski Uniwersytet SWPS

dr

Wojciech Karczewski

koordynator studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo / Management and Leadership
biogram »

Katarzyna B. Wojtkiewicz Uniwersytet SWPS

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

koordynator studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo / Management and Leadership
biogram »

 

Struktura

 

Dydaktyka

 

Nauka i badania

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne i nauki o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Kontakt

Biuro Dziekana

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Magdalena Tyrlik