logo uswps nazwa 3
25 lat

Jaki w obecnych czasach powinien być menedżer? Czym jest współczesne przywództwo i jak (odpowiedzialne) zarządzanie może wpłynąć na zmianę świata? Z okazji jubileuszu uczelni porozmawialiśmy z prof. Katarzyną Januszkiewicz, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i kierownikiem Katedry Zarządzania oraz z dr Justyną Sarnowską, koordynatorką Ośrodka Młodzi w Centrum LAB i koordynatorką programu studiów II stopnia Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie to dziś ważny obszar dydaktyczny naszej uczelni. Na kierunkach z zarządzania i wsparcia biznesu na studiach wyższych i podyplomowych studiuje blisko 950 osób. Systematycznie rozbudowujemy ofertę szkoleń, a od 3 lat prowadzimy Strefę Zarządzania – projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę, skupiający wielotysięczną społeczność osób zainteresowanych zarządzaniem i przywództwem.

Ekspercki dwugłos na temat zarządzania

Czym jest dla Pań zarządzanie?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Zarządzanie jest dla mnie sztuką. Zarządzając, dążymy do osiągnięcia równowagi w wielu różnych wymiarach – między organizacją a otoczeniem, celami jednostki a celami organizacji, dążeniem do zysku a wartościami… Jest to permanentne redefiniowanie drogi prowadzącej do celu, mimo zmienności i niepewności otoczenia.

Justyna Sarnowska (ZZL): Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla mnie zbiorem procesów w organizacji, które prowadzą do najbardziej optymalnego wykorzystania potencjału całej kadry. Jest to fundamentalny element budowania jakości pracy oraz niezbędna droga do rozwoju zawodowego i osobistego każdego pracownika i pracownicy.

Jak (odpowiednie) zarządzanie może zmienić świat?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Odpowiednie zarządzanie to zarządzanie odpowiedzialne, uwzględniające nie tylko interesy organizacji, nie tylko tu i teraz. To szerokie spojrzenie na jednostkę, zespół, organizację, i dalej – na otoczenie bliższe i dalsze, skutki dzisiejszych decyzji na jutro. Czy takim zarządzaniem możemy zmienić świat? Tak, to metaforyczna dbałość o cały las, a nie tylko o pojedyncze drzewo. W takim kierunku powinniśmy kształcić wszystkich pracowników, a menadżerów w sposób szczególny.

Justyna Sarnowska (ZZL): Te zasady są bardzo proste i opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi pomaga budować zaufanie pracowników i pracownic do organizacji, do innych pracowników. Spójna strategia HR buduje wspólnotę i zespoły, przełamuje nastawienie wyłącznie na indywidualne osiągnięcia. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może pokazać, że żyjemy i pracujemy dla innych ludzi i możemy czerpać z tego mnóstwo satysfakcji i przyjemności.

Jaki powinien być współczesny lider/menedżer? Trzy najważniejsze kompetencje menedżera/lidera to...

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Budując listę najważniejszych kompetencji łatwo popaść w pułapkę „wszystko jest ważne”. Pragnąć opisać menedżera, tak naprawdę opiszemy wówczas Leonarda da Vinci XXI w. Dlatego moim zdaniem najważniejsze są kompetencje otwierające pewne możliwości, a nie definiujące sposób działania. Za kluczową w takim rozumieniu uważam uważność na warunki, w jakich działamy, elastyczność pozwalającą na dostosowanie zachowań do okoliczności oraz odpowiedzialność, która opiera się na przewidywaniu konsekwencji, jakie nasze decyzje mogą mieć w przyszłości.

Justyna Sarnowska (ZZL): Menedżer to osoba umiejąca słuchać, ciekawa świata i ludzi, którzy są wokół, pokorna wobec swoich braków kompetencyjnych, których nie chce tuszować, ale które chce nadrabiać dzięki budowaniu relacji partnerskich z pracownikami. Osoba, która traktuje wszystkich członków i członkinie zespołu równo, a jednocześnie jest wrażliwa na indywidualne potrzeby każdego pracownika i pracownicy ze względu na jego/jej specyficzną sytuację.

Czy jest jakiś jeden projekt lub badanie (studenta, absolwenta, pracownika), który szczególnie napawa Panie dumą?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Każdy projekt jest ważny, ale szczególnie zapadły mi w pamięć prace dyplomowe. Nie chodzi mi tu o konkretny temat czy badanie, ale o dostrzegalny proces rozwoju seminarzystów w ciągu roku. Spotykając się pierwszy raz w październiku, rozmawiamy o pomyśle, a pod koniec czerwca, w chwili złożenia pracy, studenci są już specjalistami w swoim temacie. To chyba wtedy tak naprawdę przychodzi moment docenienia teorii i przełożenia jej na praktykę. Tak było w ubiegłym roku, gdy studentka pod koniec semestru planowała już konkretne zmiany rozwiązań organizacyjnych w swojej firmie, ponieważ tam przeprowadziła badania. To są te projekty, które mamy szanse „zobaczyć” również poza uczelnią.

Justyna Sarnowska (ZZL): Jestem dumna z każdego najmniejszego osiągnięcia wszystkich moich studentek i studentów. Szczególnie dotyczy to sukcesów tych osób, którym na początku drogi z różnych względów było trudniej niż innym, ale wytrwałością i ciężką pracą osiągnęły swój cel. Cieszy mnie kontakt z absolwentami, których mogę zapraszać do różnych inicjatyw albo którzy zapraszają mnie do jakiegoś działania. Widzę w naszych studentach przyszłe kadry Uniwersytetu. Spotykam osoby, które przychodzą nie tylko studiować, ale mają ogrom energii (zaraźliwej) do szerszego działania.

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania, dziekan Wydziału Nauk Społecznych (od 1 września 2021 r.) i kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowań organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii: „Elastycznosć zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań” oraz „Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia”. Odbyła trzy staże naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Novosibirsk State University, Nowosybirsk) oraz realizowała wyjazdy naukowo-badawcze i wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych (m.in. University of Oxford, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universität Wien). Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Marketing 2007) oraz Animator 2012 DesignAlive Awards.

dr Justyna Sarnowska

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Studiów Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Aktywna we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udział w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. W 2014 r. została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”.

Studia z obszaru biznesu, zarządzania i HR na Uniwersytecie SWPS

Uruchomienie studiów z tego obszaru było naturalnym kierunkiem rozwoju uczelni. Już w 1997 r. ruszyły pierwsze studia podyplomowe z zakresu doskonalenia umiejętności kierowniczych. Systematycznie rozbudowywaliśmy ofertę poświęconą obecnym i przyszłym menedżerom. Pierwsze studia wyższe z obszaru zarządzania uruchomiliśmy w 2008 r. i był to anglojęzyczny program licencjacki International Business Management. Po kilku latach uruchomiliśmy polskojęzyczny program na kierunku Zarządzanie i przywództwo.  

Obecnie na kierunkach z obszaru zarządzania na studiach wyższych studiuje blisko 500 studentów. Studia podyplomowe z obszaru biznesu i zarządzania kończy rocznie blisko 450 osób.

Studia wyższe:

Studia podyplomowe:

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

scianka uniwersytet studntki
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

to wielokanałowy projekt komunikacyjny popularyzujący merytoryczną wiedzę o zarządzaniu, skupiający wielotysięczną społeczność osób zainteresowanych zarządzaniem i przywództwem.

uczelnia