logo uswps nazwa 3

Polityka prywatności


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej „Serwisy") jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawa 03-815 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa, NIP 1180197245, REGON 011947981, (zwanym dalej „Uniwersytetem SWPS").


ZAKRES ORAZ CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Uniwersytet SWPS jest administratorem danych. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Uniwersytet SWPS danych osobowych. Tym samym spełniany zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej zwanym RODO). Informacje tutaj zawarte pozwolą Ci lepiej pełnić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Polityka Prywatności dostarczy Tobie informacji o celach przetwarzania danych, o czasu ich przechowywania. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także dowiesz się jakie prawa Ci przysługują oraz jak z nich możesz skorzystać. Tutaj znajdziesz również informacje (w tym dane kontaktowe) o wyznaczonym przez Uniwersytet SWPS Inspektorze Ochrony Danych. Ponadto w części zatytułowanej „Technologia Cookies” uzyskasz wiedzę na temat zapisywanych na Twoim urządzeniu, w trakcie korzystania z Serwisów informacji.


CELE PRZETWARZANIA, ZAKRES DANYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Art. 6 przepisów RODO określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Dla zachowania przejrzystości poniższej Polityki, w miejscach, gdzie wskazano przesłanki uprawniające Uniwersytet SWPS do przetwarzania danych osobowych zastosowano następujące określenia podstaw prawnych:

1) zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
2) umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
3) obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
4) uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

W odniesieniu do osób korespondujących za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail, a następnie zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane do czasu przedawnienia wszystkich możliwych terminów roszczeń.

W odniesieniu do kandydatów na studia

Dane osobowe kandydatów na studia będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji „Umowy o warunkach odpłatności za studia” oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ponadto Uniwersytet SWPS będzie przetwarzał dane dla potrzeb realizacji uzasadnionych interesów takich jak kontaktowanie się w celu zbadania przyczyny niepodjęcia nauki dla potrzeb ulepszania świadczonych usług, udzielanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączeń telefonicznych pomocy w celu pomyślnego ukończenia procesu rekrutacyjnego lub w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osób, które nie podjęły nauki będą przechowywane zgodnie z przyjętą polityką retencji danych (tj. do 31.12 – w przypadku rekrutacji letnich; 31.05 – w przypadku rekrutacji zimowych).

W odniesieniu do osób, które podjęły kształcenie

Uniwersytet SWPS będzie przetwarzał dane w zakresie określonym w przepisach prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji warunków „Umowy o warunkach odpłatności za studia”. Jak również dane osobowe będą przetwarzane w celach rozrachunkowych oraz w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Uniwersytetu SWPS takich jak informowanie o ważnych dla Uniwersytetu SWPS wydarzeniach, czy badaniu satysfakcji z pobieranej nauki.

Zakres przetwarzania danych studentów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku (§14-§28), które wyznacza również okres przechowywania teczek akt osobowych studentów (50 lat).

Dla osób nie posiadających statusu studenta (np. słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów), dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tylko niezbędnym do realizacji toku studiów oraz innych uzasadnionych celów, a determinantem wyznaczającym okres przechowywania danych będą terminy przedawnienia roszczeń.

W odniesieniu do absolwentów

Na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Uniwersytet SWPS może przetwarzać dane osobowe, w zakresie określonym prawem w ramach monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy. Wspomniany monitoring może być realizowany przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia studiów.

W odniesieniu do kandydatów do pracy

Na mocy przepisów prawa pracy, Uniwersytet SWPS jest uprawniony do przetwarzania danych kandydatów o pracę w zakresie nie wykraczający po za dane wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy, a w przypadku współpracowników jedynie dane niezbędne do realizacji umowy.

Uniwersytet SWPS nie wymaga od kandydatów do pracy przesyłania informacji, które wykraczają poza zakres danych określony w Kodeksie Pracy. Kandydat wysyła dokumenty aplikacyjne na zasadach dobrowolności (zgody).

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów do pracy będę archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe odrzuconych w trakcie procesu rekrutacyjnego kandydatów, nie będą wykorzystywane w innym celu, za wyjątkiem danych osób, którzy wcześniej wyrazili zgodę na ich wykorzystanie dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W odniesieniu do innych kategorii osób

W sytuacji, gdy żadna z powyższych kategorii nie była adekwatna do Twojego przypadku to cele przetwarzania oraz zakres przetwarzanych danych oraz inne informacji, których Uniwersytet SWPS jest zobowiązany przepisami RODO dostarczyć będą zawsze określane w miejscach, gdzie będzie zachodziła możliwość pozyskiwania przez Uniwersytet SWPS Twoich danych osobowych.

Ponadto Uniwersytet SWPS będzie przechowywać dane osobowe tylko do momentu zrealizowania wszystkich uzasadnionych interesów, a następnie zostaną właściwie usunięte lub zanonimizowane.


DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych będzie dobrowolne, jednakże niepodanie ich może uniemożliwić realizację niektórych celów przetwarzania takich jak np. świadczenie usług drogą elektroniczną (w przypadku Newslettera), dokonywania rejestracji w organizowanych przez Uniwersytet SWPS wydarzeniach.

Wśród realizowanych przez Uniwersytet SWPS celach przetwarzania, wskazać można sytuacje, w których występował będzie obowiązek podania danych wynikający z przepisów prawa np. po pomyślnym zakwalifikowaniu osoby na studia, Uniwersytet SWPS będzie zobowiązany do prowadzenia teczek akt osobowych studenta w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku, dlatego każdy przyszły student jest zobowiązany dostarczyć szeregu danych.


TWOJE PRAWA

Z chwilą powierzenia do Uniwersytetu SWPS danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) Prawo dostępu do danych – uzyskanie wglądu oraz pozyskania kopii powierzonych danych;
2) Prawo do sprostowania danych – poprawianie nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych;
3) Prawo do bycia zapomnianym – usunięcie powierzonych danych;
4) Prawo ograniczenia przetwarzania – tymczasowe ograniczenie przetwarzania;
5) Prawo do przenoszenia danych – przeniesienie danych do innego administratora (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w zakresie dostarczonych przez Ciebie danych oraz w przypadku przetwarzania danych realizowanego na podstawie zgody lub umowy);
6) Prawo do sprzeciwu – wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych (uprawnienie będzie miało zastosowanie w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym);
7) Prawo do cofnięcia zgody – wycofanie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie zgody);
8) Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Korzystanie z niektórych wyżej wymienionych praw może być ograniczone z uzasadnionych powodów np. wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem, do którego administrator jest zobowiązany, dlatego każdy wniosek o realizację przysługującego prawa będzie rozpatrywany indywidualnie.


JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z wyznaczonym przez Uniwersytet SWPS Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS tj. ul. Chodakowska 19/31, Warszawa (03-815).

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.


ODBIORCY DANYCH

Uniwersytet SWPS korzysta z usług wyłącznie sprawdzonych podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazane Twoje dane osobowe (wyłącznie w uzasadnionych celach).
Możliwymi odbiorcami Twoich danych mogą być:

1) pracownicy, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności wspierający Uniwersytet SWPS w realizowaniu swojej działalności;
2) dostawcy hostingu poczty elektronicznej;
3) dostawcy systemu mailingowego oraz marketingowego;
4) podmioty zapewniające wsparcie techniczne;
5) podmioty wspierające w monitorowaniu oraz w egzekwowaniu wierzytelności;
6) dostawcy usług archiwizowania oraz niszczenia dokumentacji;
7) uprawnione podmioty publiczne w zakresie, w jakim Uniwersytet SWPS jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uniwersytet SWPS, mając na uwadze Twoją prywatność, traktuje kwestie bezpieczeństwa danych osobowych z najwyższą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone przez Ciebie dane były należycie chronione, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystywaniem.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Uniwersytet SWPS stosuje adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia. Ponadto dokonujemy cyklicznych analiz i audytów, aby mieć pewność, że stosowane środki ochrony są wystarczające oraz aby monitorować zmieniające się środowisko, które może być źródłem nowych wyzwań i zagrożeń.

Projektując wdrażanie nowej technologii uwzględniamy ochronę danych osobowych jeszcze na etapie projektowania nowych procesów, od samego początku ich istnienia ochrona dych stanowi ich część składową.

Wiemy jak istotną rolę odgrywa człowiek w prawidłowym funkcjonowaniu systemu ochrony danych, dlatego każda osoba zanim zostanie upoważniona do przetwarzania danych zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz do przestrzegania obowiązków i zasad funkcjonujących w naszych Politykach Bezpieczeństwa.


PLIKI COOKIE

Uniwersytet SWPS stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".


Czym są pliki cookies?

Podczas korzystania z Serwisów na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu tzw. pliki cookie. Dzięki ich zapisywaniu możliwe jest np. zapewnianie stabilności oraz bezpieczeństwa Serwisów. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych, celem dopasowania Serwisu do Twoich preferencji.


Czy pliki cookies są bezpieczne?

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.


Zgoda na działanie technologii cookies

Warunkiem działania "cookies" zawsze jest ich akceptacja przez Twoją przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, która jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies". Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.


Rodzaje wykorzystywanych plików

Uniwersytet SWPS wykorzystuje następujące typy plików cookies:

1) Cookies sesyjne - pliki które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

2) Cookies trwałe – pliki, które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

3) Cookies zewnętrzne – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.


Cele zbierania plików cookies

W przypadku korzystania z Serwisów z ustawieniami umożliwiającymi na wykorzystywanie technologii plików Cookies oraz w przypadku, gdy dostarczysz nam swoje dane osobowe np. za pomocą formularza elektronicznego pliki cookies staną się możliwe do powiązania ich z Twoją osobą i mogą być przetwarzane:

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora:

 • W celach marketingowych
  Wykorzystywanie historii zachowań użytkowników oraz danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem elektronicznych formularzy do segmentacji osób, których dane dotyczą według kryteriów takich jak: preferencje, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, zainteresowania i inne. Celem powyższego działania jest wysyłanie użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywania informacji handlowych - tylko tych informacji, którymi może być potencjalnie zainteresowany.
 • Dla celów statystycznych
  np. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości)
 • W celach istotnych dla funkcjonowania strony
  niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności, funkcjonalności strony

Warto wiedzieć, że informacje zapisywane w plikach cookie na urządzeniach ułatwiają korzystanie z Serwisów. Oprócz własnych plików cookies w naszych serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbierania danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
 • wyświetlania reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 • tworzenia profili behawioralnych użytkowników, w szczególności po to, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 • obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

Do jednolitej reprezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszych serwisów www, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez nas rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie, aby to uczynić, używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że na Twoim urządzeniu o unikalnym identyfikatorze wywołany został jeden z adresów naszych serwisów. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie unikalnego identyfikatora przeglądarki lub urządzenia jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na utrzymywaniu spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts.

Dysponujesz możliwością skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub zablokowany będzie dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Należy pamiętać, że wówczas nasza strona internetowa nie będzie już zgodna z naszym projektem ekranu.

Więcej informacji o usługach Google znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/


Wyłączanie obsługi plików cookies

To od Twojej decyzji zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszych Serwisów.


POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.

Unwersytet SWPS korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów. Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookie, dotyczy korzystania przez Użytkowników z naszych Serwisów (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w Internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszych Serwisów, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisach oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z Internetu.

Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności) Opis pliku cookies
__utma 730 dni Identyfikator użytkownika - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www ;"trwałe" cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.
__utmb Wygasa po 30 minutach braku
aktywności
Identyfikator sesji - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www Plik cookies współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.
__utmc Pod koniec sesji
__utmz 182 dni Identyfikator kampanii - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uniwersytet SWPS zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności z ważnych powodów. O zmianach zasad Polityki Prywatności użytkownicy będą informowani, co najmniej 7 (siedem) dni wcześniej. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisów. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.