logo

logo uswps nazwa 3

Blog Strefy Kultur

China in Contemporary International Relations (podcasts from the conference)

The Confucian Philosophy of Family Feeling as an Inspiration for a New Geopolitical Order

In the first two decades of the 21st century, changes in the geopolitical order of the world accelerated significantly. The Peace of Westphalia, which ended the Thirty Years' War, marked the beginning of a system made up of sovereign states, each with exclusive sovereignty within its own geographic boundaries. However, this solution turned out to be insufficient. The connection between family, state and the world in Confucian philosophy will give rise to an alternative concept of politics in which management is firmly rooted in personal cultivation within the institution of the family. Is Confucian philosophy the source of the new geopolitical order? How to care for solidarity and morality in a dynamically changing world? How does Confucianism affect society? Answers to these and many other questions are provided by a renowned scholar of China, prof. Roger T. Ames.

W ciągu pierwszych dwóch dekad XXI wieku zmiany w porządku geopolitycznym świata zdecydowanie przyspieszyły. Pokój westfalski, który zakończył wojnę trzydziestoletnią, oznaczał początek systemu złożonego z suwerennych państw, z których każde ma wyłączną władzę we własnych granicach geograficznych. Rozwiązanie to okazało się jednak niewystarczające. Połączenie między rodziną, państwem i światem w filozofii konfucjańskiej może stworzyć alternatywną koncepcję polityki, w której przewodzenie innym jest głęboko zakorzenione w rozwoju osobistym w ramach instytucji rodziny. Czy filozofia konfucjańska może być źródłem nowego porządku geopolitycznego? Jak dbać o solidarność i moralność w dynamicznie zmieniającym się świecie? W jaki sposób konfucjanizm wpływa na społeczeństwo? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela światowej sławy badacz, prof. Roger T. Ames.

Tłumaczenie zrealizowała Julia Trzaska.

China and the next Liberal World Order

The re-emergence of China as a key political and economic actor since the liberalization of the late 1970s may well turn out to be one of the most important developments in recent world history. To sustain growth in a context of neoliberal globalization, China has had to outdo other developing countries in terms of foreign investment. This approach required economic and social liberalization. What impact will China's growing economic and political power have on the world in the international system, and well-established institutional order? This and many other questions are answered by prof. Yongjin Zhang.

Ponowne pojawienie się Chin jako kluczowego gracza politycznego i gospodarczego od czasu liberalizacji pod koniec lat 70. może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii świata. Aby utrzymać wzrost w warunkach neoliberalnej globalizacji, Chiny musiały prześcignąć inne kraje rozwijające się na płaszczyźnie inwestycji zagranicznych. Takie podejście wymagało liberalizacji gospodarczej i społecznej. Jaki wpływ na świat będzie miała rosnąca potęga ekonomiczna i polityczna Chin w systemie międzynarodowym i ugruntowanym porządku instytucjonalnym? Na to i wiele innych pytań odpowiada prof. Yongjin Zhang.

Tłumaczenie zrealizowała Julia Trzaska.

Beyond the boundaries of western and non-western intellectual traditions

People living in a given country, under the influence of various geographical, historical or mental conditions, create their individual culture, which is subjected to constant pressure related to progress, education and the interplay of external trends. If we want to get to the origins of creating China's intellectual tradition, we must travel thousands of years back, as this is one of the world's oldest cultures. During the discussion panel, we look at Confucian values and consider how we can connect our knowledge about Chinese civilization and its fundamental values with an understanding of today's China. The panel is attended by outstanding scientists: prof. Roger T. Ames, prof. Bogdan Góralczyk, prof. Zhang Yongjin and Dr. Małgorzata Religa. It is hosted by prof. Marcin Jacoby.

Ludzie zamieszkujący dany kraj, pod wpływem różnych uwarunkowań geograficznych, historycznych czy mentalnych kreują swoją indywidualną kulturę, która poddawana jest ciągłym naciskom związanym z postępem, edukacją i naporem zewnętrznych nurtów. Jeżeli chcemy dotrzeć do początków tworzenia tradycji intelektualnej Chin, musimy odbyć podróż tysiące lat wstecz, gdyż kultura ta jest jedną z najstarszych na świecie. Podczas panelu dyskusyjnego przyglądamy się wartościom konfucjańskim i zastanawiamy się, jak możemy powiązać naszą wiedzę o chińskiej cywilizacji i fundamentalnych dla niej wartościach ze zrozumieniem dzisiejszych Chin. W wzięli udział wybitni naukowcy: prof. Roger T. Ames, prof. Bogdan Góralczyk, prof. Zhang Yongjin oraz dr Małgorzata Religa, spotkanie poprowadził prof. Marcin Jacoby.

Tłumaczenie zrealizował Jakub Sągolewski.

Professor Roger T. Ames
expert

Professor is Humanities Chair Professor at Peking University, Academic Director of the Peking University Berggruen Research Center, and Professor Emeritus of Philosophy at the University of Hawai’i. He is former editor of Philosophy East & West and founding editor of China Review International. Ames has authored several interpretative studies of Chinese philosophy and culture: Thinking Through Confucius (1987), Anticipating China (1995), Thinking from the Han (1998), and Democracy of the Dead(1999) (all with D.L. Hall), Confucian Role Ethics: A Vocabulary (2011), and most recently Human Becomings: Theorizing ‘Persons’ for Confucian Role Ethics (2021). His publications also include translations of Chinese classics: Sun-tzu: The Art of Warfare (1993); Sun Pin: The Art of Warfare (1996) (with D.C. Lau); the Confucian Analects (1998) and the Chinese Classic of Family Reverence: The Xiaojing (2009) (both with H. Rosemont), Focusing the Familiar: The Zhongyong (2001), and The Daodejing (with D.L. Hall) (2003). Almost all of his publications are now available in Chinese translation, including his philosophical translations of Chinese canonical texts. He has most recently been engaged in compiling the new Sourcebook of Classical Confucian Philosophy with its companion A Conceptual Lexicon of Classical Confucian Philosophy, and in writing articles promoting a conversation between American pragmatism and Confucianism.

Professor Yongjin Zhang
expert

Professor currently teaches International Politics at the University of Bristol in the United Kingdom. He holds M.Phil. and D.Phil. both in International Relations from the University of Oxford. His principal research interest and publications cut across the boundaries of international relations theory and Chinese history, politics, economic transformation and international relations. He has also published in the area of the political economy of Chinese global businesses and that of East Asian regionalism and regional security in the Asia-Pacific. One of his current research projects is on "International Relations in Ancient China: Ideas, Institutions and Law", an interdisciplinary research drawing upon political philosophy, history of ideas, ancient history and international relations theory. His recent publications include "Barbarising” China in American trade war discourse: The Assault on Huawei (2021), The Chinese School, Global Production of Knowledge and Contentious Politics in the Disciplinary IR(2020), China and the Global Reach of Human Rights (2019).

prof. Bogdan J. Góralczyk
expert

Professor is a political scientist and sinologist. He currently serves as a professor of the Centre for Europe at the University of Warsaw. He is the former Ambassador of Poland to Thailand and head of the Polish diplomatic missions to Burma and the Philippines. His most recent publications available in Polish are: three volumes of comprehensive account of four decades of transformation in China (2018-22), Trianon Syndrome in Hungary (2020) and a book-long essay on Burma/Myanmar (2021). He has published numerous books on China, Central Europe, Hungary and the CE. Professor Góralczyk is also a Head of Editorial Board of the Studia Europejskie - Studies in European Affairs quarterly.

258 Marcin Jacoby

Professor Marcin Jacoby

Professor Marcin Jacoby is a sinologist and translator. His area of expertise includes social and political issues of the East Asia region, in particular China and the Republic of Korea. He is interested in the historical and cultural roots of transformational processes of this region of the world. His research interests include Chinese classical literature and culture of ancient China. He is fluent in contemporary and classical Chinese and translates Chinese literature into Polish. At SWPS University, he teaches literature, art and cultural diplomacy of China and East Asia.

Sinolog, tłumacz, ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie SWPS oraz kierownik Katedry Studiów Azjatyckich gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o Chinach i Azji Wschodniej: literatury, sztuki i dyplomacji kulturalnej.

 

kanały

zobacz też

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa prawa logostrefa kultur logo