strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce – A. Bodnar, A. Śledzińska-Simon i P. Knut

Na ile współcześnie obowiązujące standardy międzynarodowe oraz konstytucyjne ochrony praw osób LGBT+ są w rzeczywistości realizowane w przepisach polskiego prawa oraz w orzecznictwie sądowym?

Zapraszamy na webinar, który poprowadzi prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Gośćmi będą: dr hab. Anna Śledzińska-Simon – ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego, oraz Paweł Knut – członek Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie. Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie jest realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

3 sierpnia 2020 r.
17.00
online

Rozmówcy rozważą też wpływ najnowszych spraw rozstrzygniętych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na kształtowanie standardów związanych z prawami osób LGBT+. Zastanowią się także nad znaczeniem dla kształtowania polskiego ustawodawstwa w zakresie regulacji statusu związków osób tej samej płci 19 spraw, które zostały niedawno zakomunikowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Gość

258 ewa łętowska

Paweł Knut – adwokat, członek Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Ma ponad 9 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Był pełnomocnikiem w tzw. sprawie drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług. Jako pełnomocnik występował też w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół publicznych, w której wydano pierwsze w historii orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność szkoły za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z homofobią ze strony innych uczniów. Koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka). Doktorant i wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści. W latach 2019–2020 realizował stypendium Komisji Fulbrighta w The New School (Nowy Jork). Autor i współautor wielu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce.

Gość

258 ewa łętowska

dr hab. Anna Śledzińska-Simon – wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Redagowała przełomowe publikacje naukowe, m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie”. Od wielu lat zaangażowana na rzecz równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o uzgodnieniu płci, doradzając posłance Annie Grodzkiej.

Prowadzący

258 pawel kowalski

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Kontakt

Marta Jakubczak
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo