Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, SoundCloud, Lecton, Empik Go.

Odors and olfactory preferences provide helpful information in a variety of contexts, including social interactions, food intake and threat detection. Given the importance of the sense of smell, it is likely that odor perception is at least partially determined and affected by universal mechanisms and factors. In this podcast, Professor Sorokowska summarizes the cross-cultural research she conducted with her collaborators on a variety of odor perception-related issues. First, she presents the results showing that air pollution affects olfactory acuity. However, it is likely that there are also some modern evolutionary pressures that may significantly increase olfactory abilities of certain members of traditional societies. Second, she presents her team’s large-scale analysis of social odor awareness among participants from 44 countries around the world. The researchers showed that people living in different cultures and different climate conditions may still share some patterns of social odor awareness, if they share individual-level characteristics. In the third group of studies, the researchers tested a hypothesis that despite the significant effects of a culture and learning on odor preferences, at least a part of the olfactory percept is innate. Indeed,they observed that odor pleasantness in three traditional societies did not deviate significantly from the ratings performed by participants from an industrialized culture, and that the similarities were especially striking for unpleasant odors. Another study confirmed this trend also among young children from 18 industrialized countries. Overall, the presented studies suggest that at least some aspects of our olfactory perception are affected by universal, innate mechanisms.

The lecture was held during EASP Summer School 2022 organized by SWPS University, Faculty of Psychology in Wroclaw, European Association of Social Psychology and Social Behavior Research Center.

Zapachy i preferencje węchowe dostarczają przydatnych informacji w różnych kontekstach, w tym w interakcjach społecznych, przyjmowaniu pokarmów i wykrywaniu zagrożeń. Biorąc pod uwagę znaczenie zmysłu węchu, prawdopodobne jest, że percepcja zapachu jest przynajmniej częściowo zdeterminowana i zależna od uniwersalnych mechanizmów i czynników. Profesor Agnieszka Sorokowska podsumowuje międzykulturowe badania, które przeprowadziła ze swoimi współpracownikami, dotyczące różnych kwestii związanych z percepcją zapachów. Przedstawia wyniki pokazujące, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na ostrość węchu. Wskazuje także, że prawdopodobne jest istnienie pewnych współczesnych nacisków ewolucyjnych, które mogą znacząco zwiększyć zdolności węchowe niektórych członków tradycyjnych społeczeństw. Prezentuje także wielkoskalową analizę społecznej świadomości zapachów wśród uczestników z 44 krajów na całym świecie. Naukowcy wykazali, że ludzie żyjący w różnych kulturach i w różnych warunkach klimatycznych mogą nadal mieć pewne wzorce społecznej świadomości zapachów, jeśli mają wspólne cechy na poziomie indywidualnym. 

Wykład odbył się podczas Letniej Szkoły EASP 2022 organizowanej przez Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii we Wrocławiu, Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi.

Expert / Ekspertka

 

Agnieszka Sorokowska is an associate professor at the Institute of Psychology (University of Wroclaw) where she is a head of the Smell and Taste Research Lab. Her previous affiliations include Technische Universitaet Dresden and Stockholm University. Multidisciplinary research program of Agnieszka Sorokowska and her team relates mostly to sensory perception, cross-cultural and cognitive psychology, although many of her studies also combine other disciplines, like anthropology or neuroscience. She conducted studies in West Papua, Bolivian Amazon or Pacific Islands. Together with Piotr Sorokowski, she is a leader of the Cross-Cultural Research Group that comprises over 100 scientists from all over the world and regularly conducts multidisciplinary, cross-cultural projects. In her current research, conducted within two grants funded by Polish National Science Centre, Agnieszka Sorokowska focuses on sensory components of food neophobia in children and on developmental changes in psychological traits during transition to parenthood.

Agnieszka Sorokowska - adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań Smaku i Zapachu. Multidyscyplinarny program badawczy Agnieszki Sorokowskiej i jej zespołu dotyczy przede wszystkim percepcji sensorycznej, psychologii międzykulturowej i poznawczej, choć wiele jej badań łączy także inne dyscypliny, takie jak antropologia czy neuronauka. Prowadziła badania w Papui Zachodniej, boliwijskiej Amazonii czy na wyspach Pacyfiku. Wraz z Piotrem Sorokowskim jest liderem Międzykulturowej Grupy Badawczej, która skupia ponad 100 naukowców z całego świata i regularnie prowadzi multidyscyplinarne, międzykulturowe projekty. W swoich bieżących badaniach, prowadzonych w ramach dwóch grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Agnieszka Sorokowska koncentruje się na komponentach sensorycznych neofobii żywieniowej u dzieci oraz zmianach rozwojowych cech psychicznych w okresie przechodzenia do rodzicielstwa.

  nusasloto

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia