strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Krótki przewodnik po ścieżkach kariery prawniczej

Nie budzi wątpliwości, że ukończenie studiów prawniczych daje wiele możliwości. Poniżej przedstawione zostały wybrane ścieżki kariery prawniczej. Tekst jest adresowany zarówno do tych, którzy myślą o rozpoczęciu studiów prawniczych, jak i do studentów prawa, a ponadto do tych, którzy ukończyli studia prawnicze, ale nie mają pomysłu, jak wykorzystać swoje wykształcenie.

 

Kim jest asystent sędziego, kto i jak może nim zostać?

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615, 1860, dalej u.s.p.) asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2 tej ustawy. Jak wynika z 155 § 1 wskazanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata. 

Ponadto z przepisu wynika, że nabór kandydatów następuje w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych kwalifikacjach, predyspozycjach i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta sędziego. 

Konkurs organizuje prezes sądu, informując o nim przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu, we właściwym ze względu na siedzibę sądu urzędzie pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz może poinformować w inny sposób, w szczególności przez umieszczenie ogłoszenia w prasie. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prezesa sądu. Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013 poz. 1228). Z perspektywy kandydata na asystenta sędziego istotne jest, że konkurs składa się z trzech etapów: 

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgodnie z art. 155 § 4 u.s.p. asystentowi sędziego przysługuje m.in. wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość wynika z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U. 2023 poz. 660). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ustala się w wysokości od 4300 zł do 6500 zł.

 

Jakie są obowiązki asystenta sędziego?

Zakres obowiązków asystenta sędziego reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. 2012 poz. 1270). Zgodnie § 2 tego aktu na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem asystent sędziego sporządza projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień. Na zlecenie sędziego asystent sędziego samodzielnie: 

 1. dokonuje analizy akt sprawy we wskazanym zakresie;
 2. kontroluje stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 3. zwraca się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 4. sporządza odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 5. gromadzi, we wskazanym zakresie, orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale. 

W uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub ekonomicznego i szybkiego działania, sędzia może zlecić asystentowi sędziego także wykonanie innych czynności, niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.

Odrębne uregulowania dotyczące asystentów prokuratorów znajdują się w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429, 1860). Zgodnie z art. 175 tej ustawy asystent prokuratora w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora jest uprawniony do: 

 1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:
  a. przesłuchania świadka,
  b. zatrzymania rzeczy i przeszukania,
  c. oględzin,
  d. eksperymentu. 

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

 

Aplikacja – od czego zacząć?

Rozpoczęcie aplikacji wymaga uprzedniego podejścia do egzaminu wstępnego. Magister prawa może wziąć udział w naborze na aplikację, a szczegółowe informacje dotyczące naboru i zasad prowadzenia konkursów określają ustawy: 

 • z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166, z 2023 r. poz. 1860, dalej u.r.p.);
 • z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184, 1268, z 2023 r. poz. 1860, dalej PrAdw);
 • z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799, z 2023 r. poz. 1394, 1615, dalej Pr Not);
 • z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1366, z 2021 r. poz. 21, dalej u.KSSiP);
 • z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1691, 1860, dalej u.k.s.).

Przepisy dotyczące aplikacji radcowskiej znajdują się w art. 32 i n. u.r.p. Wynika z nich m.in., że nabór na aplikację radcowską przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta radcowskiego, z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 339 u.r.p. egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, uprawniający do rozpoczęcia aplikacji, otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Podobne regulacje znajdują się w art. 75 i n. PrAdw; art. 71 Pr Not i art. 65 i n. u.k.s. Należy odnotować, że egzaminy wstępne są odpłatne, najczęściej odbywają się pod koniec września każdego roku, a na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości co roku publikowane są wykazy tytułów aktów prawnych wymaganych na egzamin wstępny; ich zakres różni się w zależności od rodzaju aplikacji. Wskazane wyżej akty prawne regulują także czas trwania aplikacji.

Inaczej regulowane są zasady naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, gdyż odbywa się on w drodze konkursu składającego się z 2 etapów: 

 1. testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
 2. pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych (art. 18 ust. 1 u.KSSiP). 

Do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym roku. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.KSSiP Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską prowadzone w formie aplikacji uzupełniających i jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te aplikacje. 

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską odbywa się w drodze konkursu składającego się z testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, innego niż test, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.KSSiP. Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską odbywa się w drodze konkursu, składającego się z egzaminu ustnego i oceny pracy na dotychczasowym stanowisku, przeprowadzanego przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora Krajowego. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską, sposób przeprowadzenia konkursu, a także zakres i kryteria oceny wyników egzaminu ustnego, uwzględniając wymogi związane z zapewnieniem obiektywnej oceny uczestników konkursu oraz sprawności jego przeprowadzenia.

W tym zakresie istotne są m.in.:

 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. 2021 poz. 1242);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. 2023 poz. 411).

Dodatkowo można wskazać na aplikację legislacyjną. Jest ona skierowana do urzędników administracji państwowej zainteresowanych procesem tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnika oraz zapoznanie go z procesem tworzenia prawa. W związku ze specyficznymi wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci, i procesem zgłaszania kandydatów nie ma otwartego naboru na aplikację legislacyjną, jak to ma miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych.

 

A może doktorat?

Kształcenie doktorantów odbywa się obecnie m.in. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872, 2005, dalej PrSzk). Zgodnie z art. 200 PrSzk do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 tej ustawy. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową. Zasady, o których mowa wyżej oraz program kształcenia podmiot prowadzący szkołę doktorską udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Co istotne, kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8 semestrów.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej może się odbyć także w trybie eksternistycznym (zob. art. 197, 217 i n. PrSzk). Możliwe jest również przygotowywanie rozpraw doktorskich w ramach doktoratu wdrożeniowego

Doktor w dyscyplinie nauki prawne może przystąpić do egzaminu radcowskiego, adwokackiego i notarialnego bez odbycia aplikacji. Kwestie te regulują tzw. ustawy korporacyjne wskazane wyżej. 

 

Praca w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

Magister prawa może również poszukiwać zatrudnienia w ABW. Jak wskazano na stronie internetowej ABW, pełnią tam służbę funkcjonariusze i zatrudniani są pracownicy. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań, ABW poszukuje absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. Tak samo ceni absolwentów uczelni humanistycznych i językowych, jak również technicznych i przyrodniczych. Dzięki takiemu doborowi kadr prawnicy, lingwiści i politolodzy mają szansę współpracy z technikami, inżynierami czy chemikami przy realizacji zadań nałożonych na ABW. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, zob. https://www.abw.gov.pl/pl/nabor/94,Nabor.html

 

Mediator 

Mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy może być każda osoba fizyczna, o ile ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych (zob. art. 1832 KPC). Mediatorem w powyższych sprawach może być zatem również magister prawa, który już w trakcie studiów uczy się jak konstruować ugody. Ustawa nie uzależnia możliwości zostania mediatorem od wykształcenia lub posiadania innych szczególnych kwalifikacji. Wymagania w tym zakresie stawiane są dopiero mediatorom stałym. Zgodnie z art. 157 u.s.p. stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która: 

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 KPC;
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (wiedzę tę można zdobyć biorąc udział w kursach na mediatora, zob. np. kurs organizowany przez Uniwersytet SWPS);
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

 

Inne

Magister prawa może również znaleźć pracę np. w kancelarii prawnej, korporacji, urzędach administracji rządowej i samorządowej lub organach administracji skarbowej. Jednak już w czasie trwania studiów warto pomyśleć o zdobywaniu doświadczenia, ponieważ np. w korporacjach awans nierzadko zależy od stażu pracy. W czasie studiów, przed rozpoczęciem przygotowywania pracy magisterskiej, warto także zapoznać się z organizowanymi konkursami. Zdobycie nagrody w takim konkursie może ułatwić start w karierze prawniczej. Przykładowe konkursy, które organizowane są cyklicznie można znaleźć pod następującymi linkami:

Autorka

dr Daniela Wybrańczyk

dr Daniela Wybrańczyk - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prawo, 2009–2014) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia doktorskie, 2017–2020). W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego, w tym samym roku została wpisana na listę mediatorów sądowych.

W latach 2016–2021 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach (Wydział Cywilny-Rodzinny, Wydział Wizytacyjny), a następnie w kancelarii prawnej Baker McKenzie jako Associate. Od 2022 r. zatrudniona w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji.

W 2021 r. zdała egzamin adwokacki, a od 2022 r. jest wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 r. współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck jako redaktor merytoryczny bazy orzecznictwa. W latach 2021–2022 była członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. ochrony praw dziecka, obecnie współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

Jest autorką monografii pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców” oraz artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego.

W 2015 r. zdobyła 1. miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP. W 2017 r. otrzymała wyróżnienie w I edycji konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego, organizowanego przez redakcję czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. W 2023 r. natomiast zdobyła 1. miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru postępowania cywilnego.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo