Praca w zgranym zespole to nie jest kwestia szczęścia, tylko umiejętność ułożenia pasujących do siebie elementów i respektowania prostych zasad. Trzeba się trochę postarać, ale warto. W dobranej grupie pracuje się lepiej i chętniej - przekonuje dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny, wykładowca Uniwesytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Zgrany, efektywny zespół to ten, który wie, kto w danym momencie podejmuje decyzje, a osoba za nie odpowiedzialna potrafi tę odpowiedzialność przyjąć i jasno komunikować cele. Unikamy zatem syndromu: „Ja nie wiem, te pytania to nie do mnie, to zarząd wymyślił, ja tylko przekazuję..."

Wie prawica, co czyni lewica

To pierwszy czynnik z Wielkiej Piątki Efektywnej Pracy Zespołowej, które zostały opublikowane w wyniku badań zespołu prof. Eduardo Salasa z FSU (zob.: Salas i inni, „Is there a 'big five' in teamwork? Small Group Research", 2005). Pozostałe to: informowanie się nawzajem o różnych działaniach członków zespołu, wzajemne wsparcie w działaniu, umiejętność i chęć dostosowania się oraz uwzględnianie interesu grupy.

Drugi warunek, który pozwala mówić o dopasowanym zespole, to posiadanie przez jego członków przynajmniej podstawowej wiedzy na temat tego, czym zajmują się poszczególne osoby. Nie chodzi tu o przepytywanie kolegów z ich obowiązków, ale o to, żeby na pytanie: „Kto będzie mi mógł udzielić informacji na temat problemu xyz", padła odpowiedź: „Marek jest w tym najlepiej zorientowany", zamiast: „Ja nie wiem, ja nie wnikam...".

Jeśli koledzy są zorientowani w działaniach i obowiązkach innych osób, wykorzystują tę wiedzę, aby udzielać sobie wzajemnego wsparcia. W takich zespołach pytanie: „Czy masz już ten raport, który robicie?" jest odbierane jako pozytywne zainteresowanie, chęć ewentualnej pomocy albo informacja o wadze przykładanej do owego raportu. Nie wywoła reakcji obronnej typu: „A dlaczego oczekujesz, że będziemy już mieć ten raport?".

Jeśli zespół prowadzony jest przez jasno komunikujące­go cele lidera i działa na zasadzie „wie prawica, co czyni lewica" dzięki czemu działania są skoordynowane, to wzajemne dostosowanie się współpracowników nie jest trudne. Marek wie, dlaczego Olga czeka na jego raport, a zatem potrafi przesłać jej pierwszą, nawet jeszcze nie-dopracowaną wersję, w której ona znajdzie interesujące ją dane. Olga będzie już mogła pracować nad swoją czę-ścią projektu, gdy tymczasem Marek jeszcze „wygładza" ostateczną wersję.

Naturalną konsekwencją czterech opisanych powyżej elementów jest piąty element Wielkiej Piątki: uwzględnianie interesu grupy w działaniach jej poszczególnych członków. Rozwiązywanie problemów przebiega na poziomie poszukiwania korzystnego dla zespołu wyjścia z sytuacji, a nie na rozgrywaniu prywatnych wojenek i pokazywaniu, kto tu rządzi. Najprostszym praktycznym wskaźnikiem, który pokazuje poziom zorientowania na interes grupowy, jest ustalanie terminu spotkania całego zespołu. Warto przyjrzeć się temu procesowi we własnym zespole. Czy termin dopasowywany jest do preferencji jednej osoby - niekoniecznie menedżera, czasem może to być jeden wpływowy członek zespołu - a następnie narzucany całej reszcie? Czy możliwa jest zmiana tego terminu, jeśli pozostałe osoby o to proszą lub z góry zapowiadają własną nieobecność? Czy dla ustalenia daty wyjazdu, spotkania używa się np. narzędzi online, pozwalających ustalić termin w miarę odpowiadający wszystkim (agreeAdate.com)? Oczywiście znalezienie rozwiązania zadowalającego całkowicie i wszystkich prawdopodobnie będzie bardzo trudne. Istotnym komunikatem budującym zespół jest tu jednak chęć uwzględnienia interesów grupy, a nie tylko indywidualnych preferencji poszczególnych osób.

Uczucie zazdrości rodzi się u mężczyzn głównie w sytuacjach, w których rywal zagraża ich statusowi i dominacji. Kobiety zazdroszczą głównie w sytuacjach rywalizacji o atrakcyjność społeczno-towarzyską.

Idealne połączenie trzech składników

Ciekawym uzupełnieniem badań prof. Salasa są konkluzje Patricka Lencioniego (zob: Lencioni, „The Ideal Team Player", 2016). Badał on cechy członków najefektywniejszych zespołów, poszukiwał charakterystyki idealnych graczy zespołowych. Okazuje się, że efektywne zespoły składają się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach, postawach, sposobach działania, pochodzących z różnych kultur i środowisk, ale łączy ich pewna specyficzna kombinacja trzech wyznawanych wartości: skromność, głód działania, racjonalność. Te trzy wartości są nie tylko obecne w ich życiu, ale też potrafią oni zaszczepiać je w innych, wprowadzają je do kultury organizacyjnej i do codziennego funkcjonowania.

Skromność oznacza - cytując Lencioniego - „relatywnie nieprzerośnięte ego". Innymi słowy nie chodzi tu o kokieterię: „Ja się nie będę wypowiadał, niech mądrzejsi powiedzą - a najlepiej pan prezes" ale raczej o umiejętność wykazania rzeczywistego zainteresowania innymi ludźmi, ich osiągnięciami, potrzebami, dopuszczenia innych do głosu. Dzięki temu osoba o „nieprzerośniętym ego" zna zapatrywania innych, co w znacznym stopniu pozwala jej na skuteczną komunikację, negocjacje, rozwiązywanie sporów.

Głód działania to swoisty rodzaj motywacji związanej z poszukiwaniem rozwiązań dla istniejących problemów oraz z chęcią przyczynienia się do sukcesu innych. Osoby wyznające taki rodzaj wartości to ci, którzy nie potrafią usiedzieć, gdy widzą, że ktoś inny sobie nie radzi lub coś jest niezrobione.

Racjonalność to mieszanka zdrowego rozsądku i kompe¬tencji społecznych. Osoby o podejściu racjonalnym będą się raczej skupiać na dochodzeniu do sedna problemu, a następnie znajdowaniu rozwiązania, niż na „dawaniu do zrozumienia, jakie to było okropne uczucie".

Istotnym elementem rozważań Lencioniego jest to, że te trzy charakterystyki powinny współwystępować w działaniu osoby, by była ona efektywnym graczem zespołowym. Jeśli mamy do czynienia z osobą skromną, ale bez głodu działania i podejścia racjonalnego, będziemy mieć dobrego słuchacza, ale niewiele zostanie zrobione. Osoba o wysokiej potrzebie działania, ale jednocześnie o rozrośniętym ego, będzie raczej świetnym solistą niż graczem zespołowym, a w dodatku może mieć tendencję do przytłaczania innych. Osoba racjonalna, ale niekoniecznie zorientowana na działanie, będzie doświadczać problemów we współpracy, bo inni mogą ją uważać za lokalnego „przekłuwacza baloników wypełnionych entuzjazmem".

Oczywiście w kontekście tego, że poszczególni członkowie zespołu mogą się wzajemnie wspierać i uczyć od siebie, stworzenie zespołu, w którym działacz zarazi swoim głodem działania racjonalistę, a słuchacz wprowadzi umiejętną komunikację, może doprowadzić do powstania grupy złożonej z idealnych graczy zespołowych, których opisywał Lencioni.

Warsztat zgranego zespołu

Zespoły, które budują swoje zasoby w oparciu o kon­cepcję Lencioniego, zapraszane są przez niego do eks­perymentu, w którym wszyscy członkowie zespołu opisują sami siebie na trzystopniowej skali, w kontek­ście trzech wartości:

 • skromność
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)
 • głód działania
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)
 • racjonalność
  (opisuje mnie w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje mnie w znacznym stopniu)

Zespół porównuje wyniki i dyskutuje o tym, której z wartości brakuje, kto mógłby kogo czym zarazić, jak poszczególni członkowie zespołu mogliby nauczyć się działania zgodnego z wszystkimi trzema wartościami. Należy również zespołowo odpowiedzieć sobie na py­tania: Dlaczego oczekujemy wprowadzenia tych trzech wartości w działanie zespołowe? Do czego mogą one być przydatne? Jakie istniejące problemy zespołowe można rozwiązać dzięki ich wprowadzeniu?

Warto kontynuować ten eksperyment i zaprosić zespół do opisania siebie także na wymiarach uzyskanych w badaniach prof. Salasa:

 • jednoznaczna rola i odpowiedzialność lidera (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • wiedza o działaniach poszczególnych członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • wzajemne wsparcie udzielane sobie przez członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • chęć dostosowania się do potrzeb wszystkich członków zespołu
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)
 • uwzględnianie interesu grupy w działaniu poszczególnych jej członków
  (opisuje nasz zespół w niewielkim stopniu) 1 — 2 — 3 (opisuje nasz zespół w znacznym stopniu)

Po raz kolejny warto przedyskutować w zespole, który z elementów Wielkiej Piątki wypada najsłabiej w opinii członków, czego brakuje, a czym zespół dysponuje w dużym stopniu. Ważna jest grupowa odpowiedź na pytania: Dlaczego potrzebujemy elementów Wielkiej Piątki w codziennym działaniu? Jakie przeszkody, problemy w działaniu mogłyby zostać zniwelowane, gdybyśmy osiągnęli lepszy wynik na skali wiedzy o działaniach innych osób lub jednoznacznej roli lidera?

Zgrany zespół może uratować Ci życie

Czemu warto zajmować się tymi wszystkimi wymiarami, czynnikami, wartościami, które mają stworzyć efektywny, dobrze dopasowany zespół? Zbudowano już setki różnych modeli wspierających zespoły, podobnie istnieją setki zespołów, w których ludzie pracują wspólnie nad jakimś zadaniem, bez szkoleń i modeli, i jakoś dają sobie radę, choć nie mają doktoratów z nauk o zarządzaniu.

Przykładem mogą być zespoły medyczne, złożone z wybitnych specjalistów wykonujących ściśle polecenia lekarza głównego podczas operacji. Nikt ich nie szkoli z komunikacji, skromności czy ustalania terminu operacji do¬godnego dla potrzeb członków zespołu. Nair, Fitzpatrick i Nulty w 2012 r. udowodnili jednak, że 80 proc. błędów medycznych jest powodowane przez niedbałą komunikację, nieumiejętną współpracę, prowadzącą do przeładowania informacyjnego, sprzecznych poleceń, zaburzeń w procedurach bezpieczeństwa, wzrostu poziomu stresu i napięcia w sali operacyjnej. Nie bez przyczyny naukowcy zatytułowali swój raport: „Ludzie umierają z powodu błędów w pracy zespołowej."

 

Artykuł był publikowany w sierpniowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 3/17”.
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

piecha luzniak

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Psychologia marketingu w praktyce

Kluczem do podejmowania dobrych decyzji podczas tworzenia kampanii reklamowych jest nie tylko wiedza, ale także zrozumienie. Z tego względu psychologia jest bardzo ważnym narzędziem w rękach każdego marketera. Nie jest to zaskoczeniem - w końcu zachowania klientów są powiązane z jego emocjami, osobowością, potrzebami czy…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2022/2023

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Różnorodność w zespole (podcast)

Różnorodność w zespole dotyczy nie tylko płci, pokolenia czy pochodzenia, ale także osobowości i stylu działania. W tej odmienności ważne jest to, by pośród wielu różnic widzieć wspólny cel. Nie bez powodu mówi się, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Jak zatem umiejętnie wydobywać potencjał…

Rozwój lidera - Magdalena Hauptman (Orange) - podcast

Praca lidera nie jest łatwa - wspieranie zespołu, organizowanie obowiązków i rozwiązywanie konfliktów, to tylko część zadań na tym stanowisku. Duże znaczenie mają również komunikatywność, wewnętrzna motywacja, a także dążenie do rozwijanie siebie oraz pracowników. Jednak czy to wystarczy, by być dobrym przywódcą? Obraz idealnego…

Roślinne mięso - od studentki neurokognitywistyki do businesswoman - Iga Czubak (Roślinny Qurczak) podcast

Nawet najmniejsza zmiana w życiu może nieść za sobą spektakularne efekty. Tak było w przypadku Igi Czubak, założycielki marki Roślinny Qurczak i twórczyni roślinnego substytutu mięsa drobiowego. Mimo że jest to jej pierwszy biznes, w ciągu kilku miesięcy sprawnie udało jej się uruchomić zakład produkcyjny…

HR w branży budowlanej - zarządzanie zmianą, różnorodność i digitalizacja - A. Niziołek (Hilti) -…

Branża budowlana w Polsce przeżywa intensywny rozkwit. Nowe technologie, coraz bardziej zaawansowane narzędzia oraz powszechna digitalizacja sprawiają, że firmy muszą dynamicznie dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Taka sytuacja jest wyzwaniem również dla działów HR. Jak zarządzać zasobami ludzkimi w tak trudnej i konserwatywnej branży, związanej…

Wsparcie psychologiczne jako benefit przyszłości - Krystyna Matysiak (Generali Polska) - podcast

W czerwcu 2021 roku Generali wprowadziło nowy benefit dla pracowników – wsparcie terapeutyczne. Do dziś skorzystali oni już z ponad 400 sesji z terapeutami. Czy to zwiastun zmian w zakresie pozapłacowych dodatków do pensji? Które benefity wyróżniają pracodawców? W jaki sposób powstał pomysł na wdrożenie…

O zarządzaniu projektami (podcast)

Współcześnie prowadzenie projektów to podstawowa umiejętność w świecie biznesu. Powinni ją posiadać nie tylko menedżerowie, ale także wszyscy specjaliści, którym zależy na efektywnym i samodzielnym realizowaniu się w swojej branży. Zarządzanie projektami to przede wszystkim umiejętność sprawnego rozplanowania zadań i podzielenia całego procesu realizacji projektu…

Rola zaufania w zarządzaniu i rewolucji technologicznej - Dariusz Piotrowski (DELL) - podcast

Ostatnie wydarzenia na świecie oraz kolejne fale pandemii sprawiły, że właśnie teraz zaufanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Przewiduje się, że w kolejnych latach, to połączenie zaufania i technologii będzie kluczem wzrostu gospodarczego. Czy możemy zatem twierdzić, że popularyzacja cyfrowych kompetencji wywołuje pewność względem technologii…

Synergia i współpraca - czy to podstawa pracy lidera? Piotr Dziwok (Shell) - podcast

Wpływowe umysły świata biznesu bardzo wyraźnie nawołują do działań promujących wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniami. Liderzy oraz osoby odpowiedzialne za najważniejsze decyzje na poziomie globalnym i krajowym, łącząc swoje siły, mogą zmienić bardzo wiele. Zanim jednak liderzy staną się liderami, przechodzą pewną ścieżkę. Uczą się…

Od kandydata do ex-pracownika - jak zwinny HR wspiera Candidate Experience (podcast)

Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się potrzeby dwóch stron — pracodawców i pracowników. Do niedawna, często spotykany był model polityki firm, który zakładał, że to pracownik powinien zabiegać o zatrudnienie. Jednak od kilku lat trend ten uległ zmianie i to pracownicy dominowali na…

Od marketera do lidera. O sukcesie w branży fintech - Karol Sadaj (Aion Bank Polska)…

Od 40 tysięcy klientów do ponad miliona w zaledwie dwa lata - brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Taki sukces wygenerował dla marki Revolut Karol Sadaj, gość webinaru z cyklu Rozmowy z Liderami. Wszyscy wiemy, że zarządzanie to zestaw procesów, które podtrzymują funkcjonowanie organizacji. To właśnie one…

Jak zwiększyć rynek innowacji społecznych w Polsce? (podcast)

Powszechnie wiadomo, że rozwój gospodarczy, oznacza więcej niż rozbuchane wskaźniki ekonomiczne. Prace nad ewolucją innowacji technologicznych pochłaniają ogromne pieniądze inwestorów czy instytucji publicznych. Nieustannie szukamy rozwiązań które lepiej odpowiedzą na potrzeby użytkowników i pozwolą zarobić z nawiązką. A gdyby tak podczas tworzenia, od początku myśleć…

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych…

„W warunkach systemu demokratycznego cele rozwojowe powinny nawiązywać do zasady solidaryzmu społecznego i międzynarodowego i być formułowane w logice wzrostu poziomu Jakości Życia (Quality of Life) we wszystkich jej wyznacznikach. W formułowaniu tak rozumianych celów rozwojowych uczestniczą nauki społeczne. Nauki ekonomiczne wnoszą swój wkład stwarzając…

Przepis na szczęśliwego pracownika - jak zarządzać dobrostanem zespołu (podcast)

Nie od dziś wiadomo, że zadowolony pracownik jest bardziej efektywny i zmotywowany. Warto jednak zastanowić się, co należy zrobić, by zagwarantować ten dobrostan współpracownikom. Jakie są dobre praktyki well-beingu? Czy HR i komunikacja powinny działać razem, czy oddzielnie? Na te i wiele innych pytań odpowiada…

Prestiżowe zawody - co o nich wiemy? (podcast)

Branża, wysokość zarobków, a może użyteczność społeczna? Co tak naprawdę wpływa na nasze postrzeganie określonych profesji jako prestiżowe? W swojej definicji prestiż jest renomą i odzwierciedleniem wysokiej wartości, którą nadajemy ludziom, miejscom oraz przedmiotom. Czy istnieją określone czynniki decydujące o tym, czy dany zawód możemy…

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Zmiany i transformacje z perspektywy lidera - Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych)

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Jak być dobrym liderem w branży IT? Między władzą, a odpowiedzialnością. Krzysztof Szukieć (Stepwise)

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Jak być liderem w postpandemicznych realiach? O równowadze i rozwoju Agnieszka Gajewska (PwC Polska)

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia