Jedni „czytają powietrze" i intuicyjnie wyczuwają atmosferę, inni potrzebują jasnych i konkretnych wskazówek. Jak się rozeznać w tak odmiennych systemach oczekiwań i przekonań? Jak na skomplikowanej mapie komunikacji znaleźć drogę do porozumienia? Odpowiedzi szuka dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholożka społeczna, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo.

Artykuł pochodzi z magazynu „Newsweek Psychologia 4/18”.

Nasza natura to skomplikowana sieć przekonań, przyzwyczajeń, wartości, tego, co uważamy za „normalne" i „pożądane" lub „nieakceptowane". Mnóstwo opracowań i koncepcji próbuje owe systemy diagnozować, klasyfikować, rozrysować na różnego rodzaju mapach. Celem tych poszukiwań jest oczywiście wspieranie naszych „systemów" w komunikowaniu się z innymi, w szukaniu porozumienia i współdziałania.

Z jednej strony dobrze nam idzie, bo podróżowanie po świecie, dostępność informacji, świadome poszukiwanie wiedzy na temat obcych kultur i obyczajów otwiera nas i uwrażliwia na innych. Z drugiej - wszelkie procedury pozornie ułatwiające życie, takie jak choćby korporacyjny dress code czy uniwersalny schemat zamawiania kawy w globalnej sieciówce, czynią nas mniej wrażliwymi na specyfikę osoby stojącej przed nami w kolejce i mniej sprawnie radzącej sobie z wypowiedzeniem na jednym wydechu: „Soja-late-średnia-ekstra-szot".

Porozumienie to współna odpowiedzialność

Erin Meyer, Amerykanka ucząca międzynarodowego biznesu na prestiżowej francuskiej uczelni INSEAD, opracowała mapę pomagającą w poszukiwaniu porozumienia pomiędzy różnymi systemami oczekiwań i przekonań. Opisuje ona wiele wymiarów, na których warto poszukiwać „współrzędnych" naszego partnera. Zajmiemy się pięcioma z nich. Pierwszy dotyczy przekonań na temat tego, który z rozmówców odpowiada za jasność i przejrzystość komunikacji. Część z nas wychowana jest w systemie przekonań, w którym od nadawcy wymaga się precy zyjnego formułowania zdań, akuratności i jednoznacz ności wypowiedzi. Szkoły żądają od uczniów esejów i rozprawek składających się z wprowadzenia, logicznie powiązanych argumentów i podsumowania. Ceniony jest właściwy rozmiar wypowiedzi. Studenci wiedzą, ile znaków ma liczyć esej, wykładowcy - ile minut ma trwać wykład.

Tymczasem istnieją też zupełnie inne systemy przekonań. Według ich reguł udana komunikacja to taka, w której zarówno nadawca, jak i odbiorca poszukują wzajemnego zrozumienia. Rozmowa nie musi trwać ośmiu minut i dotyczyć punktu A i B, ale powinna toczyć się tak długo, jak długo rozmówcy uważają ją za pożyteczną. Skąd wiadomo, że taka jest? Należy „czytać powietrze w pokoju" - rozmówcy powinni rozpoznawać wzajemne emocje, a mówca - atmosferę panującą wśród publiczności. Porozumienie to wspólna odpowiedzialność obojga rozmówców.

Jak rozpoznać, czy nasz rozmówca jest zwolennikiem prostych żołnierskich słów, czy raczej dyplomatycznego zwracania uwagi? Najlepiej posłuchać jego wypowiedzi.

Jak pogodzić oba systemy przekonań? Według Meyer najlepiej dopasować je do tematu rozmów}'. Pieniądze, terminy, dane naukowe wymagają precyzyjnej i ustruk-turalizowanej komunikacji. Natomiast angażowanie ludzi w opowiadaną przez nas historię zawsze wyma ga „czytania powietrza". Czytających powietrze warto zachęcić do poczynienia ustrukturalizowanych ustaleń na papierze, tłumacząc np.: „Nasi koledzy będą znacz nie spokojniejsi, jeśli zapiszemy szczegóły w tabeli". „Strukturalnych" natomiast - uczyć empatii w biznesie: czytania powietrza, przekonując ich, że to efektywna droga zarządzania.

Czasem wprost, czasem delikatnie

Kolejny wymiar na mapie udanego dialogu to przekonania na temat krytykowania innych ludzi. Dylemat wielu osób zobowiązanych do przekazywania tzw. informacji zwrotnej dotyczy tego, jak zwrócić uwagę komuś, kto działa niewłaściwie, i musimy ocenić go negatywnie. Nie ma kłopotu w komunikacji, kiedy obaj rozmówcy mają taką samą dozę tolerancji i zapotrzebowania na jasne komunikaty wprost lub obaj płynnie czytają prze kazy zawoalowane i delikatne. Problem pojawia się, jeśli to, co jest konstruktywną krytyką w ustach nadawcy, staje się destruktywne w uszach odbiorcy, albo jeśli delikatna uwaga nadawcy zostaje mylnie zinterpretowana jako oznaka zadowolenia: „Bardzo mu się podobało. Mówił tylko coś o ewentualnych drobnych zmianach w budżecie".

Jak rozpoznać, czy nasz rozmówca jest zwolennikiem prostych żołnierskich słów, czy raczej dyplomatycznego zwracania uwagi? Najlepiej posłuchać jego wypowiedzi. Osoby, które same w komunikacji używają tzw. wzmacniaczy: „absolutnie", „całkowicie", „zawsze", „nigdy", są na ogół zwolennikami komunikacji wprost. W ich uszach nasza poważna, ale zawoalowana krytyka może zostać zinterpretowana jako „drobna". Osoby używające tzw. osłabiaczy - „ewentualnie", „w pewnym sensie", „w miarę możliwości" - są na ogół zwolennikami krytyki złagodzonej i nasz komunikat typu: „Paragrafy A i B są do niczego, wyrzuć to i napisz od nowa" mogą zinterpretować jako co najmniej nieokrzesanie.

Policzek czy sparing

Trzeci wymiar udanego dialogu to podejście rozmówców do niezgodności. Czasem znajdujemy się w sytuacji, w której musimy zająć stanowisko przeciwne niż przedmówca.

Zwolennicy tzw. obrony twarzy sądzą, że publiczna krytyka czyjejś wypowiedzi prowadzi do utraty twarzy krytykowanego. Będą więc unikać otwartej konfrontacji, bo takie działanie ochronne uważają za wyraz dobrego wychowania i ogłady. Zwolennicy podejścia konfrontacyjnego uważają, że nie ma nic bardziej ekscytującego niż ognista publiczna wymiana argumentów i pojedynek krasomówczy, a po dobrej walce bez problemu udadzą się do pobliskiego pubu ze sparingpartnerem.

Jak zdiagnozować siebie w tym wymiarze? Przypomnijmy sobie moment, w którym ostatnio ktoś publicznie skrytykował naszą wypowiedź. Czy odebraliśmy to jako atak osobisty? Policzek? Utratę twarzy? Czy może uznaliśmy to za ekscytujący moment prowadzący do jeszcze lepszych wniosków, okazję do sprawdzenia i udoskonalenia własnego sposobu myślenia?

Konkretni z szacunkiem

Następny wymiar dialogu to podejście konkretne versus podejście holistyczne. Zwolennicy pierwszego w rozmowie mają zwyczaj przechodzić od razu do sedna. Jeśli udzielają porad, zaczynają od własnego poglądu na to, co działa i jak konkretnie zrobić to lepiej. Takie podejście może być szokujące dla zwolenników ujęcia holistycznego. Oni uważają, że najpierw trzeba przedstawić podstawy teoretyczne i metodologię własnego rozumowania, wprowadzić rozmówców w proces diagnozy, a dopiero potem wyciągać wnioski i udzielać rad. Mogą być dokładnie takie same, jak rady kolegi „konkretnego", ale szacunek dla rozmówcy wymaga przeprowadzenia go przez cały proces myślenia.

Jak znaleźć porozumienie? Rozmówców konkretnych, zwłaszcza w kontakcie z podwładnymi i współpracownikami, najlepiej zapytać wprost: „Czego ode mnie oczekujecie, żeby najlepiej wykonać zadanie? Jakich konkretnie narzędzi, informacji, uprawnień potrzebujecie?". Rozmówcom i współpracownikom o podejściu holistycznym najlepiej wyjaśnić, dlaczego organizacja, firma lub przełożony oczekują, by wykonał określone zadanie, i pokazać ich rolę na szerszym tle.

Pieniądze, terminy, dane naukowe wymagają precyzyjnej i ustrukturalizowanej komunikacji. Natomiast angażowanie ludzi w opowiadaną przez nas historię zawsze wymaga „czytania powietrza", czyli rozpoznawania wzajemnych emocji.

Wznieść się ponad przekonania

Piąty wymiar to nasze przekonania na temat tego, na czym polega podkreślanie własnego statusu i pozycji społecznej. Część z naszych rozmówców będzie żywiła przekonanie, że wyrażają się one wprost poprzez oznaki materialne. Dla takich osób ważne będzie, kto zajmuje jaki gabinet, jaką limuzyną podróżuje i jakiej marki piórem podpisuje dokumenty. Inni uważają, że takie materialne oznaki władzy i pozycji są wyrazem złego wychowania lub niewłaściwej postawy. Nie ma kłopotu, kiedy w otoczeniu przywiązanym do zewnętrznych oznak statusu sami potrafimy ten status podkreślać. Jeśli jednak przełożeni mają podejście na luzie, a zarządzają zespołem osób o poglądach hierarchicznych, odrzucając wystawny gabinet i służbową limuzynę, mogą spowodować, że zespół po czuje się niedowartościowany. Jeśli zarządzamy zespołem egalitarnym, a sami żywimy głębokie przywiązanie do zewnętrznych oznak władzy, możemy niestety stać się przedmiotem niewybrednych żartów. A to oczywiście obniży naszą pozycję, którą chcieliśmy podkreślać. Różnice te będą także wpływały na atmosferę w pracy, przepływ informacji i łatwość rozwiązywania problemów. Jak sobie zatem poradzić w przypadku rozbieżności? Jeśli grupa jest przekonana o słuszności podejścia hierarchicznego, a sami jesteśmy raczej egalitarysta-mi, musimy pamiętać, że prowadzone przez nas zebranie będzie na ogół wyglądało tak, że po zadaniu zespołowi pytania o opinię zapadnie cisza. Zespół będzie czekał na naszą, a potem pewnie się z nią zgodzi. Dlatego takiej grupie warto zaproponować burzę mózgów bez obecności szefa i np. wypracowanie trzech różnych scenariuszy sytuacji. Warto takie zebranie zapowiedzieć wcześniej, żeby pracownicy mieli szansę się do niego przygotować. W przypadku hierarchicznego me nedżera z egalitarystycznym zespo łem warto podzielić team na małe autonomiczne podgrupy, które samodzielnie podejmują określone decyzje i przygotowują szefowi raporty z poszczególnych działań. W ten sposób mamy poczucie trzymania ręki na pulsie, a w miarę wzrostu zaufania do zespołu możemy oddawać pracownikom coraz większe obszary do samodzielnego decydowania.

Najważniejszą konkluzją koncepcji Erin Meyer jest pokazanie, że świadomość własnych przekonań i przyzwyczajeń pomaga tak samo jak wiedza o cudzych systemach wartości. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas i mapę, ale musimy pamiętać, że mapa innych, choć różna od naszej, nie jest gorsza.

 

 

Artykuł pochodzi z magazynu „Newsweek Psychologia 4/18”
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

magdalena piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholożka społeczna, wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa rozwijanie strategii radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Rozmowy z Liderami: Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych) – podcast

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Rozmowy z Liderami: Krzysztof Szukieć (Stepwise) – podcast

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować?”